WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:

Pogoda

Kto może skorzystać z pomocy w formie świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny i dodatek do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
  • opiekunowi faktycznemu dziecka
  • osobie uczącej się

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł (od 1 listopada 2014r. » 574 zł).
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł (od 1 listopada 2014r. » 664 zł).


Świadczenia opiekuńcze przysługują:

  • rodzicom niepełnosprawnego dziecka, opiekunom
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90