WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:

Pogoda

IZS - Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

17.07.2015

 

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r, poz. 966 ze zm.)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z dnia 22 maja 2013, poz. 589) 

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 

 • samodzielne stanowisko ds. obsługi OSP i akcyzy
 • pokój 107
 • tel. 81 460-34-63

 

3. Wymagane wnioski:

4. Wymagane załączniki:

 • Deklaracja o wysokości dochodu za okres ostatnich trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • Dokumenty potwierdzające zadeklarowany dochód (uwzględniające np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę, alimenty, żołd, zaświadczenie z uczelni wyższych o pobieranych stypendiach, zaświadczenie o świadczeniach z pomocy społecznej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego bądź oświadczenie o wysokości dochodów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego itp.) 
 • właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty o wielkości powierzchni użytkowej"

5. Dokumenty do wglądu:

 • ostatnia faktura za energię elektryczną

6. Termin załatwiania sprawy:

 • Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia

7. Opłaty:

brak

8. Tryb odwołania:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji   

9. Uwagi:

 • brak

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90