Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Ograniczenia wykonywania zadań przez...

Aktualności

Ograniczenia wykonywania zadań przez UG oraz OPS w Niemcach

Ograniczenia wykonywania zadań przez UG oraz OPS w Niemcach

23.04.2020

Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Niemce oraz OPS w Niemcach

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że nadal (do odwołania) realizujemy wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności z zakresu:

1. rejestracji stanu cywilnego;

2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3. pomocy społecznej;

4. świadczenia usług komunalnych;

5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:

  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Jednocześnie informujemy, że nadal obowiązuje wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej oraz poprzez skrzynkę podawczą EPUAP. Dokumenty można również składać do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu urzędu.

Tylko w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta przez pracownika po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym oraz stwierdzeniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w Urzędzie czy OPS i uzgodnieniu terminu wizyty, co do dnia i godziny.

 

Z up. Wójta
Henryk Smolarz
Zastępca Wójta

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90