Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Informacja Wójta Gminy Niemce nt....

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Niemce nt. wznowienia działalności przedszkoli

Informacja Wójta Gminy Niemce nt. wznowienia działalności przedszkoli

12.05.2020

Szanowni Rodzice, w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie gminy Niemce z dnia 30.04.2020 oraz decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli z dnia 6.05.2020 po uzyskaniu zgody organu prowadzącego o czasowym zawieszeniu zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24.05.2020 r. informuję, ze wszystkie placówki publiczne niezwłocznie podjęły działania mające na celu jak najszybsze otwarcie działalności w formie stacjonarnej.

W chwili obecnej poza przygotowaniem pomieszczeń i zakupem sprzętu ochronnego, opracowywane są liczne procedury w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz odbywają się konsultacje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie w zakresie zgodności opracowanych zasad z przepisami obowiązującego prawa  - w celu uzyskania rekomendacji.

Każde przedszkole/szkoła indywidualnie podejmie decyzję o rozpoczęciu działalności w terminie określonym przez dyrektora, po zapewnieniu wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Informacja ukaże się na stronie internetowej przedszkola/szkoły oraz zostaniecie Państwo poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

"Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Otwarte placówki będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz, w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze" - wyjaśnia resort edukacji.

W sytuacji otwarcia przedszkoli brak jest podstaw prawnych do prowadzenia kształcenia na odległość w przypadku pozostałych dzieci. Decyzję o kontynuowaniu zdalnego nauczania (treści, form i zasad) realizowanego w stosunku do tych wychowanków, których nie przyjęto do placówki z uwagi na limit miejsc, oraz tych, których rodzice nie zdecydowali się na wysłanie ich do placówek stacjonarnych podejmie indywidualnie dyrektor, w zależności od możliwości kadrowych w danej placówce. Ponadto jak informuje MEN „nadal aktualna pozostaje oferta programów telewizyjnych i radiowych oraz wcześniej przekazane wskazówki do realizowania ciekawych gier, a także zabaw edukacyjnych w warunkach domowych”.

Rodzice dzieci, którzy podejmą decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola, proszeni są o wcześniejsze – telefoniczne lub w inny ustalony sposób, zgłoszenie do macierzystej placówki woli skorzystania z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole - w godzinach pracy przedszkoli/szkół.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90