Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Zmiana Regulaminu Stypendia Wójta...

Aktualności

Zmiana Regulaminu Stypendia Wójta Gminy Niemce

Zmiana Regulaminu Stypendia Wójta Gminy Niemce

02.07.2020

W związku ze zmianą Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach „ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce” informujmy, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020:

1)  Stypendium Wójta Gminy Niemce przysługuje wyłącznie uczniom spełniającym kryteria do otrzymania stypendium uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Niemce bez względu na miejsce zamieszkania (zgodnie z brzmieniem art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),

2)  Dyrektorzy szkół zobowiązani są do zapoznania  uczniów i ich rodziców z postanowieniami niniejszej uchwały oraz przygotowania wniosku stypendialnego,

3)  z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Wójta Gminy Niemce dyrektor szkoły (także w szkole ponadpodstawowej), do której uczęszcza uczeń spełniający kryteria do otrzymania stypendium w terminie:

·      do 30 czerwca w przypadku wniosków w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu,

·      do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników z egzaminu ósmoklasisty (31.07.2020)/maturalnego (11.08.2020) - w przypadku wniosków w dziedzinie nauki.

4)  Rozstrzygnięcie i wręczenie stypendiów nastąpi w okresie wakacyjnym w formie dostosowanej do zachowania bezpiecznych  i higienicznych warunków, o  czym będziemy na bieżąco informować.

Ponadto poza dostosowaniem Regulaminu do obowiązującego prawa oświatowego wprowadzone zmiany mają także związek z zakończoną w roku szkolnym 2019/2020 reformą oświaty w szkołach podstawowych (likwidacja gimnazjów) oraz trwającym od 20.03.2020 r. stanem epidemii COVID-19.

W związku powyższym wszelkie pytania w tym zakresie,  proszę kierować do dyrektorów szkół z terenu Gminy Niemce.

Ponadto z uwagi na fakt, że nieprawidłowe jest objęcie uchwałą stypendialną Rady Gminy Niemce uczniów zamieszkałych na terenie gminy i pobierających naukę poza jej terenem m.in.  na terenie miasta Lublin (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych), uczniowie ci mają możliwość starania się o stypendia w ramach Lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie danej jednostki samorządu. Informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w szkole, do której uczęszcza dany uczeń.

Uchwała nr XVII/171/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce” ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 3243)

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90