WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta...

POGODAbooked.net
 
+6
°
C
+
Niemce
Środa, 13
Prognoza 7-dniowa

Aktualności

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2018

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2018

03.07.2018

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2018 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni.

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2018 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  oraz  uczniowie niepełnosprawni.

Wójt Gminy Niemce zaprasza pełnoletnich uczniów lub rodziców/ opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rodziców/ prawnych opiekunów uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niemce do składania wniosków o stypendium za osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem i w/w uchwałą zawierającą szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów: Uchwała Nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 1364) zmieniona uchwałą  Nr XLI/388/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 25 kwietnika 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz. 2606 ). oraz o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku  i uważne czytanie poleceń dotyczących wypełniania wniosku zawartych na formularzu wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są Gminnym Ośrodku Administracyjnym Szkół w Niemcach, ul. Lubelska 121, pokój 405 (III piętro) w nieprzekraczalnym  terminie do 31 lipca 2018 r.  W przypadku składania dokumentów pocztą liczy się data nadania przesyłki. Dokumenty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji w sprawie stypendiów udzielają pracownicy GOASz w Niemcach -  tel. (081) 756-16-19 w godz. 7.30-15.30.

UWAGA!

W bieżącej edycji stypendium zostały zmienione wzory wniosków stypendialnych. Właściwe wzory wniosków określa Zarządzenie Wójta Gminy Niemce Nr 85/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy są mieszkańcami Gminy Niemce.

W/w wzory wniosków obowiązują również uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych i klas gimnazjum obowiązują wzory wniosków określone w Zarządzeniu Nr 66/2018 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjum z terenu Gminy Niemce.

W przypadku kandydatów do stypendium - uczniów niepełnosprawnych -  należy do wniosku dołączyć zaświadczenie ze szkoły, do której uczeń uczęszcza zawierające informacje o tym, że dana osoba jest uczniem niepełnosprawnym oraz ocenę z zachowania uzyskaną na świadectwie szkolnym i pozytywną opinię wychowawcy klasy.

Ponadto w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25.05.2018r. rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) bardzo proszę o zapoznanie się Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do stypendium Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Niemce. Po zapoznaniu się z w/w informacją należy złożyć jeden podpisany egzemplarz wraz z wnioskiem stypendialnym.

Wszystkie wzory wniosków w formacie (WORD .doc) nie są wyświetlane w przeglądarce internetowej - dostępne są po kliknięciu domyslnie w folderze "Pobrane".

Dodatkowych informacji w sprawie stypendiów udzielają pracownicy GOASz w Niemcach -  tel. (081) 756-16-19 w godz. 7.30-15.30.

 

 

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90