Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Rekrutacja do klas I w szkołach...

Aktualności

Rekrutacja do klas I  w szkołach podstawowych na terenie Gminy Niemce

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych na terenie Gminy Niemce

23.03.2020

Rekrutacja do klas I  w szkołach podstawowych na terenie Gminy Niemce

 

Zgodnie z harmonogramem czynności Harmonogramem czynności (załącznik nr 2) wprowadzonym Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2020/2021 Gmina Niemce ogłasza rekrutację do klas I  - na wolne miejsca w szkołach podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej .

 

Lista Szkół oraz niezbędne informacje do kontaktu ze szkołami znajdują się poniżej.

·      Szkoła Podstawowa im. bł. bpa. Władysława Gorala  w Ciecierzynie   www.zpociecierzyn.pl  -  tel. 81 756-13-10

·      Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich http://www.spjakubowice.szkolna.net - tel. 81 501-21-21

·      Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie www.zpodys.pl - tel. 81 756-13-14

·      Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie www.zskrasienin.pl - tel. 81 756-64-64

·      Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie www.nasutowszkola.edupage.org - tel. 81 756-64-75

·      Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach https://spniemce.edupage.org - tel. 81 756-15-94 , 81 756-17-28

·      Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej www.spfrudka.edupage.org - tel. 81 756-17-61

·      Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

·      Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (DZ.U.2019 poz.1737).

·      Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

·      Wniosek wraz załącznikami może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych.

·      We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (1,2,3).

·      Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych w szkołach podstawowych - Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do w/w oddziałów ogólnodostępnych oparte jest na w/w przepisach i na zasadach ogólnych.

·      Wnioski dostępne będą do pobrania od 23.03.2020 r.

Z uwagi na obecny stan epidemii w Polsce - mając na względzie ograniczenie niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem  COVID 19 każda placówka na terenie Gminy Niemce zobowiązana jest do wprowadzenia takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego bez konieczności wychodzenia Państwa z domu w celu dostarczenia dokumentów lub w taki sposób, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z pracownikami szkoły. Konkretne informacje – procedury w tym zakresie uzyskacie Państwo wchodząc na stronę internetową danej placówki lub poprzez kontakt telefoniczny.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90