WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Zakład Gospodarki Komunalnej Zakres działalności zakładu oraz...

POGODAbooked.net
 
+6
°
C
+
Niemce
Środa, 13
Prognoza 7-dniowa

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zakres działalności zakładu oraz obowiązujące przepisy prawa

Zakres działalności zakładu oraz obowiązujące przepisy prawa

07.07.2016

 

Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Niemce w zakresie wynikającym ze statutu zakładu ustalonym Uchwałą Rady Gminy Niemce. Do zakresu działalności ZGK należy realizacja zadań Gminy Niemce w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym w szczególności :

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

a)eksploatacja i administrowanie siecią i urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,

b) utrzymywanie w sprawności gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,

c) utrzymanie w sprawności gminnych ujęć wody oraz sieci wodociągowych,

d) zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

e) wystawianie faktur za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz egzekwowanie opłat

f) określanie warunków technicznych przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,

g) zawieranie umów w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

h) zawieranie umów darowizny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

i) odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

 

2. W zakresie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi pozostającymi we władaniu gminy:

a) utrzymanie w należytym stanie komunalnej substancji mieszkaniowej,

b) prowadzenie remontów budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,

c) przygotowywanie i zawieranie umów najmu lokali,

d) pobieranie i egzekwowanie czynszów za wynajmowane lokale,

e) administrowanie budynkiem Urzędu Gminy, poprzez zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej i cieplnej, odbiór ścieków, a także utrzymanie porządku i czystości, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem budynkiem Urzędu

f) na poszczególne gminne jednostki organizacyjne, mające siedzibę w tym budynku.

 

3. W pozostałym zakresie:

a) prowadzenie targowiska gminnego,

b) pobór opłaty targowej na targowisku w Niemcach

c)utrzymanie czystości i porządku miejsc użyteczności publicznej pozostających we władaniu gminy, w tym wycinka drzew i krzewów

d)utrzymywanie i konserwacja gminnych parków oraz gminnych terenów zielonych, w tym także udrażnianie rowów i przepustów będących w zarządzie gminy,

e) remonty gminnych dróg, placów i chodników oraz zimowe utrzymanie placów i chodników, koszenie poboczy przy drogach gminnych i działek gminnych,

f) ustawianie znaków drogowych i tablic informacyjnych

g) zapewnienie konserwacji oświetlenia drogowego będącego własnością gminy

 

Zakład zajmuje się eksploatacją i utrzymaniem pięciu ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy w Niemcach, Krasieninie Kol., Dysie, Elizówce, Nasutowie oraz oczyszczalnią ścieków w Niemcach.

 

Przepisy:

1. Uchwała Nr XX/130/96 Rady Gminy Niemce z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie

utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2. Uchwała Nr XXVIII/431/04 Rady Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach.

3. Uchwała Nr XVI/144/12 Rady Gminy Niemce z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach.

4. UCHWAŁA NR XIV/133/2015 RADY GMINY NIEMCE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90