WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Rolnictwo Szkody wyrządzone przez zwierzynę...

POGODAbooked.net
 
+6
°
C
+
Niemce
Środa, 13
Prognoza 7-dniowa

Rolnictwo

Szkody wyrządzone przez zwierzynę dziko żyjącą.

Szkody wyrządzone przez zwierzynę dziko żyjącą.

08.06.2015

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę dziko żyjącą została podzielona pomiędzy różne podmioty. W stosunku do zwierzyny łownej, tj. będącej przedmiotem pozyskiwania w drodze polowań, odpowiedzialność ponosi dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, najczęściej jest nim koło łowieckie.

Gatunkami, na które urządza się polowania są: dziki, jelenie, daniele i sarny.

 

Za szkody wyrządzone przez łosia, który również jest zwierzęciem łownym, ale podlega całorocznej ochronie odpowiedzialność ponoszą i odszkodowania wypłacają:

 1. w obwodach łowieckich leśnych: Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe (zgłoszenie należy kierować do właściwego nadleśnictwa);
 2. w obwodach łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, do których prawo łowieckie zalicza:
 • parki narodowe i rezerwaty przyrody;
 • tereny w granicach administracyjnych miast;
 • tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
 • budowla, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty i charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń – Zarząd Województwa Lubelskiego (zgłoszenia kierujemy na adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4).

 

W stosunku do zwierzyny objętej całoroczną ochroną odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa, która na podstawie ustawy o ochronie przyrody została określona następująco:

 

 • żubry – w uprawach, płodach rolnych lub gospodarstwie leśnym,
 • wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich,
 • rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich,
 • niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz uprawach rolnych,
 • bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.

W przypadku wystąpienia takich szkód wnioski zgłaszające należy kierować bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46

 

Każde prawidłowo dokonane zgłoszenie szkody powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę sporządzenia zgłoszenia,
 • dane osobowe zgłaszającego rolnika (imię i nazwisko, adres i nr telefonu),
 • adresata zgłoszenia (koło łowieckie lub Dyrekcja Okręgowa Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Zarząd Województwa Lubelskiego,
 • oznaczenie działki wraz z podaniem jej powierzchni i położenia,
 • dzień, w którym rolnik stwierdził wystąpienia szkody,
 • rodzaj uszkodzonej rośliny,
 • krótki opis stwierdzonych uszkodzeń,
 • prawdopodobny gatunek zwierzyny, która spowodowała szkody.

Zgłoszenie należy podpisać

Do zgłoszenia kierowanego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska należy dodatkowo dołączyć (przy szkodach wyrządzonych np. przez bobry):

 • aktualny wypis z rejestru gruntów, fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi miejscami, w których wystąpiły szkody (może być kserokopia mapki wysyłanej do rolników z ARiMR  do sporządzania wniosków o dopłaty bezpośrednie),
 • oświadczenie, że zgłaszający jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne,
 • umowę dzierżawy, w przypadku dzierżawienia działki,
 • upoważnienie od współwłaścicieli, jeżeli tacy istnieją,
 • w przypadkach szkód wyrządzonych o obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne w przypadku korzystania z wód płynących.

Termin zgłoszenia szkody:

szkodę należy zgłosić w terminie:

– 3 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia szkód,

– 14 dni w przypadku szkód stwierdzonych w sadach, z jednoczesnym obowiązkiem podania liczby uszkodzonych drzew.

Stwierdzenia szkody jest to dzień, w którym rolnik, przebywając na polu spostrzegł, że w nieokreślonym czasie doszło do zniszczenia uprawy rolnej lub drzew w sadzie. Szkody podlegające zgłoszeniu w terminie 3 dniowym są również zniszczenia płodów rolnych przechowywanych w startach, stogach lub kopcach.

 

Przydatne adresy:

 • Koło Łowieckie nr 38 BÓR, Nasutów 32, 21-025 Niemce
 • Koło Łowieckie nr 41 ŻERAŃ, Gwieździsta 13/134, 01-651 Warszawa
 • Koło Łowieckie nr 138 WRZOS, Jednosta Wojskowa Jawidz, 21-077 Spiczyn
 • Koło Łowieckie nr 8 ŁOŚ, Skrytka pocztowa nr 208, 20-001 Lublin 1
 • Nadleśnictwo Lubartów Gen. Kleeberga 17, 21-100 Lubartów

  Poradnik postępowania w sytuacji wystąpienia szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i chronioną w uprawach rolniczych

  Wniosek zgłoszenia szkody.

Źródło: Poradnik postępowania w sytuacji wystąpienia szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i chronioną w uprawach rolniczych, Lubelska Izba Rolnicza, Lublin 2013

 

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90