ETO Baszki

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 23-02-2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Baszki

Wójt Gminy Niemce ogłasza konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Baszki
Wójt Gminy Niemce
ogłasza konsultacje społeczne

 

1. PRZEDMIOT KONSULTACJI.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców sołectwa Baszki w sprawie statutu sołectwa Baszki.

2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach  7-18 marca 2022 r.

3. FORMA KONSULTACJI.

Konsultacje będą polegały na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej stanowiącej  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Baszki poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce. Projekt statutu sołectwa i ankieta konsultacyjna dostępne będą w okresie konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce w zakładce Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (ETO Baszki), u Sołtysa sołectwa Baszki oraz w siedzibie Urzędu Gminy w  Niemcach (pok.111) w dniach i godzinach urzędowania. Wypełnione ankiety konsultacyjne będzie można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Niemce w Punkcie Obsługi Klienta, przesłać elektronicznie na adres e-mail: info@niemce.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub złożyć osobiście u Sołtysa sołectwa Baszki.

4.ZASIĘG TERYTORIALNY.

Obszar konsultacji obejmuje sołectwo  Baszki. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie sołectwa Baszki.

5.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI.

Po zakończeniu konsultacji ich wyniki będą podane do publicznej wiadomości poprzez:

  - wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa Baszki,

 -  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce.

 

Wójt Gminy Niemce

Krzysztof Urbaś

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót