ETO Dziuchów

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 23-02-2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Dziuchów

Wójt Gminy Niemce ogłasza konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Dziuchów
Wójt Gminy Niemce
ogłasza konsultacje społeczne
 
1. PRZEDMIOT KONSULTACJI.
Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców sołectwa Dziuchów w sprawie statutu sołectwa Dziuchów.
2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach   7-18 marca 2022 r.
3. FORMA KONSULTACJI.
Konsultacje będą polegały na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej stanowiącej  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 15 lutego 2022 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Dziuchów poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce. Projekt statutu sołectwa i ankieta konsultacyjna dostępne będą w okresie konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce w zakładce Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (ETO Dziuchów), u Sołtysa sołectwa Dziuchów oraz w siedzibie Urzędu Gminy w  Niemcach (pok.111) w dniach i godzinach urzędowania. Wypełnione ankiety konsultacyjne będzie można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Niemce w Punkcie Obsługi Klienta, przesłać elektronicznie na adres e-mail: info@niemce.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub złożyć osobiście u Sołtysa sołectwa Dziuchów.
 
4.ZASIĘG TERYTORIALNY.
Obszar konsultacji obejmuje sołectwo Dziuchów. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie sołectwa Dziuchów.
5.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI.
Po zakończeniu konsultacji ich wyniki będą podane do publicznej wiadomości poprzez:
  - wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa Dziuchów,
 -  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce.

 

Wójt Gminy Niemce

                                                                                                                                                                                                                                                                         Krzysztof Urbaś
Autor: Gmina Niemce
Powrót