ETO Majdan

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 23-02-2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Majdan Krasieniński

Wójt Gminy Niemce ogłasza konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Majdan Krasieniński
Wójt Gminy Niemce
ogłasza konsultacje społeczne
 
1. PRZEDMIOT KONSULTACJI.
Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców sołectwa Majdan Krasieniński w sprawie statutu sołectwa Majdan Krasieniński.
2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach   7-18 marca 2022 r.
3. FORMA KONSULTACJI.
Konsultacje będą polegały na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej stanowiącej  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Majdam Krasieniński poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce. Projekt statutu sołectwa i ankieta konsultacyjna dostępne będą w okresie konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce w zakładce Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (ETO Majdan Krasieniński), u Sołtysa sołectwa Majdan Krasieniński oraz w siedzibie Urzędu Gminy w  Niemcach (pok.111) w dniach i godzinach urzędowania. Wypełnione ankiety konsultacyjne będzie można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Niemce w Punkcie Obsługi Klienta, przesłać elektronicznie na adres e-mail: info@niemce.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub złożyć osobiście u Sołtysa sołectwa Majdan Krasieniński.
 
4.ZASIĘG TERYTORIALNY.
Obszar konsultacji obejmuje sołectwo  Majdan Krasieniński. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie sołectwa Majdan Krasieniński.
5.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI.
Po zakończeniu konsultacji ich wyniki będą podane do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa Majdan Krasieniński,
-  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce.
Wójt Gminy Niemce

Krzysztof Urbaś

Autor: Gmina Niemce
Powrót