Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 02-02-2022

WÓJT GMINY NIEMCE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2022

I. PODSTAWA PRAWNA Konkurs ogłoszony jest na podstawie: 1. Art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) 2. Uchwały Nr XXX/287/2021 Rady Gminy Niemce z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

UWAGA! Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi statutową działalność zgodną z zakresem danego zadania.
 
II.    CELE KONKURSU
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Niemce organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy
w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w zakresie wspierania i upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
 
III.  RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Niemce poprzez propagowanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie oraz udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach, turniejach i rozgrywkach,
2) Organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022 – 230.000,00 zł. (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
 
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:
1) Organizacja wydarzeń kulturalno- historycznych promujących Gminę Niemce,
2) Organizacja warsztatów umiejętności w świetlicach wiejskich na terenie gminy, w tym przeprowadzenie warsztatów działań twórczych,
3) Realizacja działań kulturalnych oraz projektów z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do mieszkańców Gminy Niemce.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022 – 35.000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej oraz wynikającymi  z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do konkursu musi uwzględnić spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce oraz w reżimie sanitarnym.
 
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
       1. Do konkursu mogą być składane oferty, które będą się kończyć nie później niż 30 listopada 2022r.
       2. Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.
       3. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres: przygotowania, przeprowadzania, zakończenia i jego rozliczenia.
       4. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.
       5.Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania o 20 % z zachowanie danego kosztu oraz nie dodając nowego. Zmiany do wyżej określonego poziomu nie wymagają aneksu do umowy.
Dokonanie innych zmian w umowie wymaga zawarcia aneksu do umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta na dokonanie zmiany i przedstawieniu zaktualizowanego zestawienia kosztów realizacji zadania lub aktualizacji innych dokumentów.
       6.Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacji niezbędne do realizacji zadania
będącego przedmiotem konkursu.
       7. Podmioty, które otrzymują dotację na realizację zadania są zobowiązane do umieszczania logo Gminy Niemce i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Niemce, na wszystkich materiałach, w szczególności
promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Zleceniobiorca upoważnia Gminę Niemce do rozpowszechniania w
dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
       8. Uwaga: Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej realizującej zadanie publiczne
finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze o
 którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą
wykorzystywane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. W indywidualnym przypadku, jeśli organizacja nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępność osobie ze
szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej oraz wynikającymi  z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do konkursu musi uwzględnić spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce oraz w reżimie sanitarnym.
 
V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
       1.   O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
       2.   Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
       3.   Zadanie zlecane jest w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
       4.   Kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % wartości zadania.
       5.   Podmiot aplikujący o dotację jest zobligowany wnieść co najmniej 20 % wkładu własnego
finansowego w stosunku do całości zadania. Wkład własny oferenta w realizację zadania może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego,
b) wkładu niefinansowego (osobowy – realnie oszacowana wartość pracy społecznej i świadczeń wolontariuszy, ujęta w kosztorysie realizacji zadania z uwzględnieniem stawek według  danych Głównego Urzędu Statystycznego).
       6.Wycena  wkładu rzeczowego wnoszonego do oferty nie będzie brana pod uwagę. Oferent powinien wpisać w ofercie posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania publicznego bez ich wyceny.
       7.Realizatorami zadania mogą być wyłącznie organizacje, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Niemce.
       8.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowanie i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Niemce.
       9.W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez oferenta zweryfikowanego harmonogramu i kosztorysu zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji.
      10.Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania. Środki z dotacji przyznanej w ramach konkursu nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.
      11.Warunkiem przekazania dotacji będzie podpisanie umowy ze Zleceniobiorcą na podstawie wymaganych dokumentów tj. zaktualizowanego „Planu i harmonogramu” oraz „Kosztorysu” dostarczonych przez oferenta niezwłocznie po ogłoszeniu informacji o wysokości przyznanych dotacji. Niespełnienie tego warunku traktowane jest jako rezygnacja z przyznanej kwoty dotacji
 
VI.   TERMIN, SPOSÓB  ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty należy składać:
W terminie do 23 lutego 2022 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu do urzędu)
- osobiście w zamkniętej kopercie w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. W przypadku  trwających ograniczeń związanych z COVID-19 oferty zostaną przyjęte w wejściu do budynku.
- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121,
21-025 Niemce
           - nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
 
 1.  Na kopercie należy umieścić pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Niemce poprzez propagowanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie oraz udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach, turniejach i rozgrywkach.
lub
Organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych.
2) Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji:
Organizacja wydarzeń kulturalno- historycznych promujących Gminę Niemce.
lub
Organizacja warsztatów umiejętności w świetlicach wiejskich na terenie gminy,
w tym przeprowadzenie warsztatów działań twórczych.
lub
Realizacja działań kulturalnych oraz projektów z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do mieszkańców Gminy Niemce.
 
VII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta musi zostać złożona wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1
  do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań oraz posiadać następujące załączniki:
1) kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, opatrzoną aktualną datą i pieczęcią,
2) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z rejestru lub ewidencji – zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od daty jego
wystawienia) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) oświadczenie o posiadaniu wskazanego w ofercie rachunku bankowego oraz zobowiązaniu się do jego utrzymania nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń.
4) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
5) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia
z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem należności  z tytułu zobowiązań podatkowych.
2.Wszystkie pozycie formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co  do
sposobu wypełnienia oferty.
3.Oferta powinna zawierać w szczególności wymogi określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.Oferty należy sporządzić w jednym egzemplarzu w języku polskim.
5.W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferta zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana podczas oceny merytorycznej.
6.Oferta nie będzie podlegała opiniowaniu i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych z powodu następujących braków:
a) oferta została złożona  po terminie,
b) nie wypełnienie wszystkich punktów formularza oferty (jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać np. „NIE DOTYCZY”.
c) oferta została złożona na niewłaściwym formularzu,
d) oferta została złożona przez podmiot nieuprawniony,
e) oferta została nie podpisana lub podpisana przez osoby nieupoważnione,
f) oferta wypełniona jest nieczytelnie i niekompletne,
g) oferta została złożona na zadanie, którego realizacja jest niezgodna z celami statutowymi oferenta,
h) wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania nie jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
i) oferta nie zawiera wymaganych w ogłoszeniu załączników.
7. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę,
8. W ramach konkursu uprawniona organizacja pożytku publicznego może złożyć tylko jedną ofertę.
9.Dotowany podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do udostępnienia na każde wezwanie Zleceniodawcy dokumentacji realizowanego zadania.
W przypadku składania dokumentów nieoryginalnych (xero) każda strona załącznika winna być potwierdzona formułą „za zgodność z oryginałem”  - data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej.

Jeżeli osoby upoważnione nie dysponują pieczątkami imiennymi oferta oraz każda strona załącznika składanego w formie kserokopii winna być podpisana w sposób czytelny pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 
VIII.  TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
      1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Niemce w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła Komisję Konkursową
z udziałem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizację pozarządową biorącą udział
w konkursie. Komisja wyrazi swoją opinię co do złożonych ofert w formie protokołu.
     2. Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1)       Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, doświadczenie
w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym
w ogłoszeniu konkursowym.
2)      Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego; racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań, prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów, szczegółowy opis pozycji kosztorysu.
3)      Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować zadania; uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (w tym diagnoza potrzeb odbiorców zadania); spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu; zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem
o konkursie, ich realność i sposób monitoringu; kwalifikacje, doświadczenie
i kompetencje osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie.
4)      Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.
5)      Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
6)       Ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, w tym rzetelność i terminowość oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków na realizację celu.
  3.   Maksymalna wartość punktów możliwych do uzyskania
1)       Przygotowanie organizacji do realizacji zadania
a)       Dotychczasowe doświadczenie we współpracy z organizacją (m. in. ocena rzetelności i terminowości  wykonywania zadań, oraz prawidłowości rozliczania się z realizacji zadania itp.) Max 5 pkt.
b)      Doświadczenie w realizacji podobnych zadań (m. in. czy zadanie mieści się w celach
statutowych organizacji, doświadczenie w zarządzaniu podobnymi projektami, uzyskane efekty, poziom merytoryczny dotychczasowych działań w zakresie podobnych zadań,
nawiązane kontakty zewnętrzne uzyskane nagrody, uczestnictwo w specjalistycznych
forach itp.) Max 5 pkt.
2) Sposób realizacji zadania
a)       Zgodność oferty z założeniami konkursu (m.in. czy oferta dokładnie odpowiada na   
           potrzeby konkursu, czy koresponduje ze strategią i programami społecznymi gminy, czy
           jest innowacyjna, czy wnosi nowe rozwiązania itp.) Max 5 pkt.
b)      Adekwatność i jakość przyjętych metod i działań do realizacji zadania
   (m. in. trafność przyjętych metod i działań, przejrzystość realizacji zadania,    
   wykonalność zadania, czy projekt jest przejrzysty i ambitny, jaka będzie promocja
   Gminy, czy zadanie może być realizowane przez organizację po zakończeniu
    finansowania z budżetu gminy itp.) Max 5 pkt.
c)       Efekty realizacji zadania w stosunku do założeń konkursu (m. in. liczba odbiorców,
           świadczeń, wydarzeń itp. w stosunku do założeń konkursu, zakładane efekty,
           w stosunku do wysokości wnioskowanej dotacji, czy przewidywany efekt, jest trwały,
           czy może być powielany itp.) Max 4 pkt.
d)       Harmonogram działań w odniesieniu do zadania (m. in. realność realizacji zadania w
           założonych terminach, zbyt krótki lub zbyt długi okres realizacji zadania itp.)
           Max 3 pkt.
3) Promocja Gminy oraz zasięg informacyjny: (m. in. działania zmierzające do  
  poinformowania i zachęcania określonych osób do aktywności) Max 5 pkt.
4)   Budżet zadania
a) Ogólny oraz jednostkowy koszt realizacji zadania (m. in. czy budżet jest realny w stosunku do zadania, czy nie jest zawyżony lub zaniżony, czy wszystkie działania w realizacji zadania mają odniesienie w budżecie, czy wydatki są konieczne i uzasadnione itp.) Max 5 pkt.
b) Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. Max 4 pkt.
 • do 20% -1 pkt
 • 21-50% - 2 pkt
 • 51-75% - 3 pkt
 • powyżej 75% - 4 pkt
 
c)  Wkład ze źródeł innych niż budżet gminy (m. in. czy jest przewidziany finansowy wkład własny organizacji w wysokości ponad wymagany dwudziestoprocentowy - w realizację zadania, czy organizacja pozyskała na realizację zadania dodatkowe środki ze źródeł spoza budżetu gminy, w jakiej wysokości itp., wkład własny liczony w stosunku do całkowitego kosztu zadania) Max 4 pkt.
 • do 20% -1 pkt
 • 21-50% - 2 pkt
 • 51-75% - 3 pkt
 • powyżej 75% - 4 pkt
 
UWAGI: Maksymalnie można zdobyć 45 pkt. minimalny próg punktowy, aby oferta spełniała warunki konkursowe - 25 pkt. W przypadku nie osiągnięcia minimalnego progu oferta nie jest rozpatrywana.
3. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Niemce.
4. Od Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb
odwoławczy.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
       1.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niemce, na stronie internetowej www.niemce.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej ugniemce.bip.lubelskie.pl. 
       2.Organizacja pozarządowa jest zobowiązana do przedstawienia Wójtowi sprawozdania z
wykonania umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, na jaki została zawarta.
       3. Weryfikacji podlegać będzie dodatkowo obowiązek informacyjno-promocyjny (tzn. czy w
materiałach dotyczących zadania pojawiły się informacje o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Wójta Gminy Niemce.
       4.W przypadku stwierdzenia niegospodarności lub wydatkowania przez organizację
pozarządową przekazanych środków w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie i harmonogramie, organizacja pozarządowa ma obowiązek zwrotu środków wraz z ustawowymi odsetkami, licząc od daty przekazania środków.
       5.W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji, organizacja pozarządowa jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wójta.
X. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję , iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niemce z siedzibą
  ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl;
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3.       Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :
1)  przyjęcia oferty realizacji zadania publicznego,
2)  opiniowania  oferty  przez  Komisję konkursową powoływaną przez Wójta Gminy
      Niemce,
3)  akceptacji lub odrzucenia ofert,
4)  ogłoszenia wyniku konkursu na stronie internetowej Urzędu,
5)  zawarcia umowy na zaakceptowane oferty pomiędzy podmiotem zlecającym
     zadanie, a podmiotem wyłonionym w postępowaniu konkursowym,
6)  kontroli i oceny realizacji zadania,
7)  archiwizacji sprawy, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) RODO
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione,
  a także operator pocztowy oraz bank obsługujący gminę.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres 10 lat licząc od
  pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 4. Ma Pani/Pan prawo:
a)      żądać dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)      żądać sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
c)      żądać usunięcia danych osobowych;
d)      żądać ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  RODO.
8.       W celu przystąpienia do konkursu podanie danych w zakresie określonym w przepisach prawa jest obowiązkowe. Brak podania wymaganych danych spowoduje wykluczenie oferty z konkursu.
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót