Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 07-03-2022

ROZPORZĄDZENIE Nr 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r. ws. zwalczania wścieklizny

ROZPORZĄDZENIE Nr 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. U. L. 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 32 -36 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211-340), zarządza się co następuje:

§  1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Dęblin, gmina Dęblin, powiat rycki, obejmujący tereny następujących miejscowości:

1) w powiecie ryckim: Dęblin w gminie Dęblin, Nadwiślanka w gminie Stężyca, Kleszczówka i Bobrowniki w gminie Ryki,

2) w powiecie puławskim: Borowa, Skoki, Matygi, Borowina, Nieciecz w gminie Puławy.

§  2. Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;

2) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i naganki, na zasadach określonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii.

§  3.  1  Na obszarze powiatów opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego nakazuje się:

1) trzymanie psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;

2) szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3) Pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera) w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

§  4. Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich lub ich części położonych na terenie wskazanym w § 1 nakazuje się:

1) odstrzał lisów, jenotów, kun, norek oraz zachowujących się nietypowo innych zwierząt dzikich,

2) niezwłoczne dostarczenie zwłok odstrzelonych zwierząt do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie lub do miejsc wskazanych przez powiatowych lekarzy weterynarii.

§  5. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: "UWAGA! OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT".

1) Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów oraz być oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych;

2) Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

§  6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii powiatów objętych rozporządzeniem oraz wójtom, burmistrzom i Prezydentowi miast i gmin występujących na terenie objętym rozporządzeniem.

§  7. Uchyla się rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego.

§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.

§  9. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
Autor: Gmina Niemce
Powrót