Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 23-08-2022

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce - etap I 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce - etap V

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwał: 1. nr XLVIII/452/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce, 2. nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce, zmienionej uchwałą nr XXVII/254/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 27 lutego 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 31 sierpnia 2022 r. do 29 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21 025 Niemce w godzinach pracy urzędu oraz na stronie https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1029 ze zm.) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższych projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 26 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niemce, pok. nr 103 (sala konferencyjna):

1. o godz. 9:00 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce - etap I.

2. o godz. 10:00 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce - etap V. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego. 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Niemce w formie papierowej lub elektronicznej, w tym
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie
ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Niemce. Uwagi mogą być wnoszone:

1)    w formie pisemnej;

2)    ustnie do protokołu;

3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

                                                             Wójt Gminy Niemce

 

/-/ Krzysztof Urbaś

Autor: Gmina Niemce
Powrót