Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 23-09-2022

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI STRATEGICZNEJ W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2, 2a, 2b i 3, art. 34 ust. 2 pkt 3 oraz art. 2 w powiązaniu z pkt 31 załącznika do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 273) – zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej Kpa, zawiadamiam, że na wniosek pełnomocników spółki Polskie Sieci Elektroenergetycze S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w dniu 20 września 2022 r. została wydana decyzja znak: IF- II.747.15.2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania pn. „Budowa linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa”, w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy tj. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Zakresem inwestycji objęta jest część działki nr ewid. 208, 0014 obręb Łagiewniki, gmina Niemce, woj. lubelskie, nr KW 211023 – stanowiącej teren zamknięty kolejowy. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy w związku z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także na tablicy ogłoszeń, na stronie podmiotowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim t.j. 27 września 2022r.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Lubelskiemu oświadczenia zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu godziny, nr tel. 81 74 24 357.

Autor: Gmina Niemce
Powrót