Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Panele fotowoltaiczne
Opublikowane dn. 21-10-2022

Przepisy prawa mówiące o rozbudowie instalacji fotowoltaicznej

Szanowni Państwo, w związku z udziałem Państwa w programie dofinansowania do montażu instalacji OZE realizowanym przez Gminę Niemce pn.”ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE ETAP- V” zwracamy uwagę Państwa, którzy posiadając już własną instalację fotowoltaiczną dokonali jej rozbudowy w ramach projektu j.w. oraz tych beneficjentów, którzy zamierzają dokonać rozbudowy zainstalowanej instalacji, na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Zgodnie z Art. 29.4 p. 3c Prawa Budowlanego

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,

wprowadzony został obowiązek uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym Beneficjenci programu, którzy sumarycznie zamierzają użytkować instalacje o mocy powyżej 6,5kW winni dokonać stosowanych uzgodnień swoich instalacji i zgłoszenia użytkowania instalacji właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.471),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065)
  •  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015r poz.2117)
Autor: Gmina Niemce
Powrót