WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Zwrot Podatku Akcyzowego Zwrot podatku akcyzowego zawartego w...

POGODAbooked.net
 
+6
°
C
+
Niemce
Środa, 13
Prognoza 7-dniowa

IZS - Zwrot Podatku Akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

17.07.2015

 

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013, poz.789)
 • Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • samodzielne stanowisko ds. obsługi OSP i akcyzy

 • pokój 208

 • tel. 81 460-34-63

3. Wymagane wnioski:

4. Wymagane załączniki:

 • Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

 • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze gospodarskich zwierząt oznakowanych.

 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

5. Dokumenty do wglądu:

 • Umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym
  gruntów

 • Inne: na żądanie organu w trakcie postępowania

6. Termin załatwiania sprawy:

 • Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku

 • Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek bankowy wnioskodawcy

7. Opłaty:

 • brak

8. Tryb odwołania:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

9. Uwagi:

 • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Niemce

 • W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków)

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90