Podatki i opłaty lokalne

Owoce
Opublikowane dn. 20-08-2020

Opłata targowa

 
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 w związku
z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) – Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:
 

§ 1.

 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Niemce.
 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy Niemce z wyłączeniem ust. 3 od sprzedaży:
  1. ze stołu dużego - 8,00 zł
  2. ze stołu małego - 4,50 zł
  3. z łóżka polowego - 3,50 zł
  4. z samochodu osobowego - 3,50 zł
  5. z samochodu dostawczego o ładowności - do 1,5 tony, przyczepy, wozu konnego - 6,00 zł
  6. z samochodu ciężarowego - 7,00 zł
  7. przy sprzedaży obnośnej z ręki bądź bezpośrednio z placu - 1,50 zł.
  8. z pojazdu o ładowności powyżej 1,5 tony do 2 ton - 3,50 zł
  9. z pojazdu o ładowności powyżej 2 ton - 6,00 zł.
 3. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. i terenach   bezpośrednio sąsiadujących z LRH S.A, w dniach prowadzenia giełdy samochodowej od sprzedaży:
  1. z ręki, wózka, koszyka, skrzynki, stołu - 9,00 zł
  2. z samochodu osobowego, przyczepki, straganu, stołu, "szczęk" itp. - 15,00 zł
  3. z samochodu ciężarowego, przyczepy samochodowej, naczepy samochodowej lub ciągnikowej - 26,00 zł
  4. przy sprzedaży:
   1. samochodów i ciągników - 12,00 zł
   2. pozostałych pojazdów, w tym przyczep campingowych, samochodowych, ciągnikowych i motocykli -12,00 zł
  5. przy sprzedaży żywych zwierząt dopuszczonych do obrotu handlowego - 2,50 zł.

§ 2.

 1. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3.

 1. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
 2. 2. Na inkasentów wyznacza się:
  1. Polski Związek Motorowy – w stosunku do należnej opłaty targowej na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce i terenach bezpośrednio sąsiadujących, w dniach prowadzenia giełdy samochodowej w Elizówce;
  2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach - w pozostałych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż na terenie gminy Niemce.
Autor: Gmina Niemce
Powrót