Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności oświatowe

dziecko bawiące się klockami
Opublikowane dn. 23-05-2022

Postepowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2022/23

Wójt Gminy Niemce informuje, że w terminie 23-31 maja 2022 r. rodzic/opiekun prawny może jeszcze złożyć wniosek w celu zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na r. szk. 2022/2023.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca będą prowadziły tylko te przedszkola/szkoły, które po przeprowadzeniu rekrutacji dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Lista placówek oraz niezbędne informacje do kontaktu znajdują się poniżej.

Szczegółowe informacje-procedury w tym zakresie uzyskacie Państwo wchodząc na stronę internetową danej placówki lub przez kontakt telefoniczny. Lista szkół oraz niezbędne informacje do kontaktu ze szkołami znajdują się poniżej.

 • Przedszkole w Ciecierzynie (dzieci 3-6 letnie) https://zpociecierzyn.pl/ tel. 81 756-37-67, 81 756-13-10;
 • Szkoła Podstawowa i. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddziały przedszkolne (dzieci 3-6 letnie) https://spkrasienin.pl/ tel. 81 756-64-64
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddział przedszkolny (dzieci 5-6 letnie) https://nasutowszkola.edupage.org/, tel. 81 756-64-75;
 • Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych  w Rudce Kozłowieckiej - oddział przedszkolny (dzieci 5-6 letniewww.spfrudka.edupage.org, tel. 81 756-17-61;

Zasadny przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910 z późn. zm.).

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział wyłącznie dzieci zamieszkał na terenie Gminy Niemce, które po raz pierwszy są zapisywane do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub dzieci, których rodzice nie złożyli deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu- w terminie określonym w ustawie:

 • Urodzone w latach 2019-2016 (dzieci 3-4-5-6 letnie)
 • Dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny (o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego o jeden rok decyduje dyrektor szkoły podstawowej publicznej w obwodzie, której mieszka dziecko na wniosek rodziców oraz  na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną)

Rodzice dzieci urodzonych w 2020 r. mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola – po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat- dopiero w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole posiada wolne miejsce.

Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w postępowaniu uzupełniającym. W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

Dokumenty:

WAŻNE!

 • Postępowanie uzupełniające prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola/szkoły podstawowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i centrów (DZ.U.2019 poz.1737)
 • Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami należy złożyć do wskazanej w pkt. II wniosku placówki tj. pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane  do wybranej placówki.
 • Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ponadto Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:
 • Żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • Zwrócić się do Wójta gminy właściwego ze względu na zamieszkanie kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach. Wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu ( do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

 • Rodzice, prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają obowiązkowo, w terminie określonym w harmonogramie pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane (wyrażając wolę przyjęcia dziecka do przedszkola)- dzieci zakwalifikowane, których rodzice- nie potwierdzają woli zapisu- nie zostaną przyjęte do przedszkola/ oddziału przedszkolnego!
 • Przydział dzieci do właściwych do oddziałów nastąpi po zakończeniu postepowania uzupełniającego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukacje przedszkolną i przyjętych do przedszkola.
 • W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postepowaniu uzupełniającym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
Autor: Gmina Niemce
Powrót