Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności oświatowe

Dziecko bawiące się klockami
Opublikowane dn. 31-01-2023

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Wójt Gminy Niemce podaje do publicznej wiadomości terminy rekrutacji/postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym na r. szk. 2023/2024 oraz kryteria ustalone przez organ prowadzący - brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Rekrutacja odbywać się będzie na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1802 z późn. zm.) i dotyczy wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub zmienić przedszkole dla swojego dziecka.

W przypadku kontynuacji edukacji przedszkolnej, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu pod warunkiem złożenia przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie do 06 marca 2023 r. (wzór dostępny w przedszkolu/szkole).

Do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Niemce przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Niemce po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

 • w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2020, 2019, 2018),
 • 6-letnie (urodzone w roku 2017) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • 7-letnie (urodzone w roku 2016), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
 • w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli ogólnodostępnych - na zasadach ogólnych z zastosowaniem kryteriów preferencyjnych.

Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły w trakcie roku szkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Niemce mogą być przyjęci do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina Niemce będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja (postepowanie uzupełniające) odbywać się będzie w sposób tradycyjny (wnioski w formie papierowej). Formularze wniosków dostępne będą do pobrania w przedszkolach/ szkołach podstawowych oraz na stronach internetowych tych placówek od 6 lutego br.  Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji złożyć wypełniony wniosek (w liczbie kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) w każdej wskazanej we wniosku placówce. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 3 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej (1) do najmniej preferowanej (3). Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium.

Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów.

NA PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe -  dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (30 pkt.) (należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) - Oświadczenie każdego z rodziców (prawnego opiekuna)* o wielodzietności rodziny kandydata zawierające klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 2. niepełnosprawność kandydata (30 pkt.) - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100.) - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
 3. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (30 pkt.) –  jak wyżej;
 4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (30 pkt.) – Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100.) - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
 5. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (30 pkt.) –  jak wyżej;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (30 pkt.) (należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) - Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zawierające klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (30 pkt.) - Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgonie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO brane są pod uwagę kryteria zawarte w Uchwale Nr XLV/441/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. poz. 6575) tzw. kryteria samorządowe:

 1. zamieszkiwanie kandydata na terenie obwodu szkoły podstawowej gdzie funkcjonuje przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat  (12 pkt.) – adres zamieszkania podany przez rodziców (prawnych opiekunów) we wniosku rekrutacyjnym;
 2. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego  (4 punkty) – Oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko /prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do uchwały);
 3. oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazali Gminę Niemce jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika za rok ubiegły w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie lub są podatnikami podatku rolnego w Gminie Niemce i podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników (4 pkt.) – oświadczenie obojga (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującej dziecko/prawnego opiekuna (załącznik nr 2 do uchwały);
 4. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wskazał Gminę Niemce jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika za rok ubiegły w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie lub jest podatnikiem podatku rolnego w Gminie Niemce i podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników (2 pkt.)  – oświadczenie jednego z rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2 do uchwały);
 5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata w bieżącym roku szkolnym do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat  (3 pkt.) – oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko/prawnego opiekuna (załącznik nr 3 do uchwały);
 6. uczęszczanie rodzeństwa kandydata w bieżącym roku szkolnym do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły znajdującej się w tym samym budynku lub w tej samej miejscowości gdzie funkcjonuje przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat (2 pkt.) – oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko/prawnego opiekuna (załącznik nr 4 do uchwały).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie musi zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Wójta Gminy Niemce o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych na r. szk. 2023/2024 rozpocznie się 13 marca 2023 roku. Szczegółowy harmonogram określa Zarządzenie  Nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2023/2024 - Załącznik Nr 1

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  13 marca br. do 20 marca br. (w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły)
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 14 kwietnia  br. godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia: od 14 kwietnia br. do 20 kwietnia br. (w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły) - brak pisemnego potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.: 21 kwietnia br. godz. 12.00

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły (w przypadku oddziału przedszkolnego) odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa wyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły (w przypadku oddziału przedszkolnego) służy skarga do sądu administracyjnego.

WSKAZANIE MIEJSCA

Jeżeli liczba dzieci, którym Gmina Niemce ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Niemce, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Wójta Gminy Niemce. W tym przypadku Wójt Gminy Niemce jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Niemce, przystępujący do naboru na rok szkolny 2023/2024, zostaną przyjęci do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a przedszkola publiczne lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, będą nadal dysponowały wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO:

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  30 maja br. do 5 czerwca br. (w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły)
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 20 czerwca br. godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia: od 20 czerwca br. do 23 czerwca br. (w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły) - brak pisemnego potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 26 czerwca br. godz. 12.00.

Procedura odwoławcza w przypadku postepowania uzupełniającego przebiega tak samo jak w przypadku postepowania rekrutacyjnego.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego (zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe decyduje dyrektor jednostki.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót