Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności oświatowe

tablica szkolna z narysowanymi dziećmi
Opublikowane dn. 31-01-2023

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Wójt Gminy Niemce zgodnie z art. 154. ust 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości terminy rekrutacji/postępowania uzupełniającego do kl. I szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024 oraz kryteria ustalone przez organ prowadzący - brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w publicznej szkole podstawowej dla Kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Uwaga !

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.  Zgłoszenia będą przyjmowane w każdej szkole, w  okresie 20.02. – 06.03 2023 r. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie, o miejscu zamieszkania, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Obwody szkolne określa Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce.

 

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r.

Rekrutacja (postepowanie uzupełniające) odbywać się będzie w sposób tradycyjny (wnioski w formie papierowej). Formularze wniosków dostępne będą do pobrania w szkołach podstawowych oraz na stronach internetowych tych placówek w dniu ogłoszenia rekrutacji. Aby uczestniczyć w rekrutacji należy w terminie rekrutacji złożyć wypełniony wniosek (w liczbie kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) w każdej wskazanej we wniosku placówce. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół prowadzonych przez Gminę Niemce, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej (1) do najmniej preferowanej (3). Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium. W postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I SP brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący określone Uchwałą Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych na r. szk. 2023/2024 rozpocznie się 17 marca 2023 roku. Szczegółowy harmonogram określa Zarządzenie  Nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2023/2024 - Załącznik Nr 2

Ikona pdfZarządzenie nr 25/2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [67.19 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 zarządzenia 25/2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [172.92 KB]

Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo bezpośrednio w każdej szkole podstawowej lub poprzez kontakt telefoniczny. Szczegółowe informacje, w tym lista szkół biorących udział w rekrutacji - posiadających wolne miejsca do kl. I na r. szk. 2023/2024 ukażą się także na stronach internetowych szkół oraz Gminy Niemce w dniu ogłoszenia rekrutacji tj. 17 marca 2023 r..

Autor: Gmina Niemce
Powrót