Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Napis na zielonym tle- ENES-CE zielona energia ma znaczenie
Opublikowane dn. 09-09-2020

Spotkanie warsztatowe nr 2 w ramach projektu ENES-CE

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Niemce oraz innych interesariuszy z terenu gminy z branż: przemysłowej, gospodarczej, rolniczej, energetycznej, a także organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i pozostałych grup zainteresowanych planowaniem energetycznym w gminie i inwestycjami w OZE do udziału w spotkaniu warsztatowym nr 2:„ Techniczny warsztat na temat zaktualizowanych planów energetycznych, prezentacja wybranych 3 najlepszych projektów/działań”, w ramach realizacji projektu ENES-CE: współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej, które odbędzie się w dniu 15 września 2020 r., godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.

Program spotkania warsztatowego nr 2: „Techniczny warsztat na temat zaktualizowanych planów energetycznych, prezentacja wybranych 3 najlepszych projektów/działań”, w ramach realizacji projektu ENES-CE: współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej, w dniu 15 września 2020 r., godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, sala konferencyjna:
 
14.00 - 14.10 Otwarcie warsztatów przez Wójta Gminy Niemce 
                        - wprowadzenie w temat i cel spotkania.
 
14.10 - 14.30 Przedstawienie się uczestników spotkania
 
14.30 - 14.50 Wskazanie idei oraz znaczenia lokalnego planowania energetycznego
                       - słabe i mocne strony regulacji prawnych na szczeblu krajowym,
                       -  możliwości wykorzystania planów lokalnych jako narzędzi do pozyskiwania środków   zewnętrznych na realizację celów w nich zawartych.
 
14.50 - 15.10 Prezentacja narzędzi oceny inwestycji w ramach projektu ENES-CE 
                       -  przedstawienie zaproponowanych rozwiązań,
                       -  zaproponowane zmiany umożliwiające wykazanie efektu działań na terenie gm. Niemce.
 
15.10 - 15.30 Prezentacja zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niemce oraz 3 wybranych działań priorytetowych
                       -  zakładane efekty,
                       -  ryzyka oraz trudności, mogące pojawić się podczas wdrażania działań,
                       -  korzyści możliwe do osiągnięcia (zyski),
                       -  propozycje realizacji akcji/działania pilotażowego w projekcie ENES-CE.
 
15.30 - 15.40 Przerwa kawowa 
 
15.40 - 16.00 Praca w grupach wszystkich uczestników spotkania i prezentacja wyników
                       -  uszczegółowienie zakresu realizowanych zadań, z uwzględnieniem udziału poszczególnych interesariuszy,
                       -  zebranie sugestii, dotyczących harmonogramu oraz sposobu wdrożenia wybranych działań,
                       -  wskazanie zagrożeń (słabych i silnych stron) zakładanych do realizacji zadań, aby zminimalizować ryzyko nieosiągnięcia efektu końcowego.
 
16.00 - 16.15 Podsumowanie 
                       -  akceptacja działań, które stanowić będą działania priorytetowe w ramach aktualizacji PGN oraz realizacji projektu ENES-CE, wyznaczenie harmonogramu realizacji prac oraz zakładanych korzyści do osiągnięcia. 

 

Informacja o projekcie ENES-CE:

Projekt ENES-CE (Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej) jest realizowany przez Województwo Lubelskie, (jeden z 10 partnerów projektu) oraz Gminę Niemce (partner stowarzyszony).

Realizacja projektu ENES-CE rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2019 r., a zakończenie przewidziano na marzec 2022 r. Liderem projektu jest Gmina Forli z Włoch. Pozostali partnerzy projektu to: Miasto Budapeszt z Węgier, Miasto Prelog z Chorwacji, Gmina Koper ze Słowenii, Przedsiębiorstwo Miejskie Miasta Pfaffenhofen z Niemiec oraz regionalne agencje energetyczne z Chorwacji, Węgier, Niemiec i Słowenii.

Celem projektu ENES-CE jest: włączenie we wspólne planowanie energetyczne  mieszkańców Gminy Niemce i innych interesariuszy z obszaru: przemysłu, rolnictwa i handlu, a także organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, w przegląd i aktualizację istniejących planów energetycznych oraz zaplanowanie obywatelskich działań do wspólnej realizacji z gminą, jako efekt wdrożenia tzw. podejścia oddolnego (bottom-up);

W ramach realizacji projektu ENES-CE przeprowadzone zostaną spotkania i dyskusje oraz warsztaty, na które zaproszeni zostaną mieszkańcy Gminy Niemce i inni interesariusze projektu ENES-CE. Podczas spotkań i warsztatów zostaną  wyartykułowane potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz podane propozycje projektów do rozważenia, do wspólnego wdrożenia wraz z Gminą Niemce, ujęcia ich w aktualizacji PGN (Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce), jako działania do wspólnej dalszej obywatelskiej realizacji.

Efektami z realizacji projektu ENES-CE oraz obywatelskiej realizacji przedsięwzięć dotyczących OZE i ochrony środowiska partnerzy projektu podzielą się z innymi regionami w państwach Europy Środkowej i UE poprzez platformę online.

Ikona pdfInformacja o spotkaniu warsztatowym nr 2 w ramach projektu ENES-CE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [120.50 KB]

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót