Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia herb gminy na tle zdjęcia lotniczego
Opublikowane dn. 21-09-2020

Zarządzenie Wójta ws. przeprowadzenia konsultacji dot. współpracy z organizacjami pożytku publicznego

Treść Zarządzenia Wójta Gminy Niemce nr 137/2020 z dnia 18.09.2020 r. zamieszczamy poniżej.

Zarządzenie Nr 137/2020
Wójta Gminy Niemce

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 5 uchwały Rady Gminy Niemce Nr IV/41/11 z dnia 3 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 17 maja 2011 r. Nr 71, poz. 1383) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje: 

§ 1.

1.      Zarządzam przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Niemce w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”

2.      Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 14 dni tj. od dnia
21 września do 5 października 2020 roku.

3.      Konsultacje obejmą organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Niemce lub działające na rzecz jej mieszkańców.

4.      Konsultacje będą miały formę zebrania pisemnych opinii i uwag do proponowanego projektu uchwały.

5.      Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie na stronie internetowej (BIP) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Niemce.

§ 2.
Formularz konsultacyjny dotyczący propozycji do „Programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Niemce
/-/ Krzysztof Urbaś

 

Ikona docZałącznik nr 1 - Projekt programu współpracy na 2021 r. do konsultacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [33.81 KB]

Ikona docFormularz konsultacyjny, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [7.60 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót