Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu uczestnicy spotkania w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Opublikowane dn. 05-10-2020

Za nami drugie spotkanie interesariuszy projektu ENES-CE

W Urzędzie Gminy Niemce w dniu 15 września br. po raz drugi spotkali się interesariusze projektu ENES-CE, który Województwo Lubelskie realizuje we współpracy z Gminą Niemce w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Spotkanie miało charakter warsztatowy i uczestniczyli w nim przedstawiciele Gminy Niemce: Pan Henryk Smolarz, Z- ca Wójta Gminy Niemce, pracownicy Urzędu Gminy Niemce, Radny Gminy Niemce i mieszkańcy gminy, lokalni przedsiębiorcy, a także przedstawiciele innych instytucji w gminie takich jak: Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywa Krasienina, OSP w Krasieninie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Alfa” w Niemcach, Zakład Gospodarki Komunalnej. W warsztatach wzięli również udział pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz ekspert ds. planowania energetycznego

Logo projektu
 
Spotkanie było okazją do zaprezentowania zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce oraz trzech priorytetowych projektów inwestycyjnych tj: montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej, modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE oraz budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy, w tym na obszarach atrakcyjnych turystycznie np. wzdłuż rzeki Ciemięgi.

Ważnym punktem spotkania było wybranie działania pilotażowego do wdrożenia w ramach czasowych projektu ENES-CE. Uczestnicy spotkania wskazali na kolejny etap montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów solarnych we współpracy Gminy i mieszkańców jako projekt pilotażowy, który będzie możliwy do zrealizowania w zależności od środków dostępnych w nowej perspektywie finansowej.
 
Z punktu widzenia wspólnego planowania energetycznego z zaangażowaniem społeczności lokalnej istotna jest dyskusja o potrzebach, problemach i oczekiwaniach mieszkańców i innych interesariuszy z gminy Niemce. Podjęto rozmowy na temat szeregu problemów, jakie zasygnalizowali uczestnicy warsztatów, tj: wysokie ceny za energię elektryczną i gaz w porównaniu do innych państw UE, brak możliwości rozwoju i tworzenia nowych przedsiębiorstw  ze względu na brak GPZ (Głównego Punktu Zasilania), słabe moce przerobowe oczyszczalni ścieków w perspektywie budowy kolejnych 3 bloków mieszkaniowych, wysokie koszty utylizacji masy drzewnej i trawy, wymiana instalacji na słupach z rtęciowo sodowych na ledowe, problemy związane z własnością słupów przy realizacji projektów.
 
Podkreślono także znaczenie i konieczność przeprowadzenia akcji edukacyjnej w celu podniesienia świadomości mieszkańców gminy oraz zaangażowania się we wspólne działania na rzecz redukcji CO2 i poprawy jakości powietrza. Jak stwierdzono przejście na wykorzystanie w większym stopniu energii ze słońca jest dobrym kierunkiem, do którego przekonuje się coraz więcej mieszkańców. W przyszłości rozważa się możliwość budowy w gminie farmy fotowoltaicznej na terenach pokopalnianych.
 
Rozważając dalsze działania projektowe oraz perspektywę utworzenia obywatelskiej grupy energetycznej w Gminie Niemce dyskutowano na temat wyboru formy prawnej grupy.  Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i finansowe, Gmina skłania się w kierunku utworzenia klastra energii,  który w przyszłości mógłby zostać przekształcony w spółdzielnię energetyczną w zależności od planów inwestycyjnych i woli członków tworzonej obywatelskiej grupy energetycznej.
Zorganizowane spotkanie doprowadziło do wypracowania kolejnych propozycji projektów dotyczących OZE do realizacji w przyszłości oraz dalszego wspólnego planowania energetycznego i rozmów o najważniejszych problemach i potrzebach. Warsztaty zakończyły się akceptacją przez wszystkich obecnych wypracowanych rozwiązań oraz zaproszeniem do udziału w kolejnym spotkaniu, zaplanowanym w listopadzie br. podczas targów Energetics w Lublinie
Autor: Gmina Niemce
Powrót