Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie przedstawia dzika
Opublikowane dn. 12-10-2020

Informacja - polowania zbiorowe

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) Wójt Gminy Niemce podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.10.2020 r. w godzinach 8:00-16:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 144 odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Nr 38 „Bór” w Niemcach.

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntuw terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Niemce. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresua w przypadku gdyby takiego adresu nie było numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właścicielaposiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniemDzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niemce oraz umieszczeniBiuletynie Informacji  Publicznej- www.ugniemce.bip.lubelskie.pl

Ikona pdfObwieszczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [233.96 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót