Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 16-10-2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Przedstawia się do konsultacji Projekt Uchwały Rady Gminy Niemce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Załączniki do Uchwały stanowią mapy proponowanych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji  oraz wskazanie ich granic zawarte jest w dokumencie „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2016-2020” przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/301/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 7 września 2017 r. i stanowi załącznik do przywołanej uchwały.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi w terminie do 16 listopada 2020 r. w formie pisemnej poprzez specjalny formularz uwag, który należy przesłać na adres mailowy: info@niemce.pl , pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub osobiście w siedzibie Urzędu.
W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spacer studyjny w dniu 30 października 2020 r., podczas którego zbierane będą uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Niemce.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
Załączniki:

Ikona docProjekt Uchwały Rady Gminy Niemce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [69.50 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 1 (mapa obejmująca część sołectwa Stoczek), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [242.47 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 2 (mapa obejmująca obszar sołectwa Krasienin), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [894.18 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 3 (mapa obejmująca część sołectwa Stoczek i część sołectwa Nasutów), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [980.26 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 4 (mapa obejmująca część sołectwa Nasutów, część sołectwa Rudka Kozłowiecka i część sołectwa Dys), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.20 MB]

Ikona pdfZałącznik Nr 5 (mapa obejmująca część sołectwa Rudka Kozłowiecka, sołectwo Zalesie, część sołectwa Niemce, część sołectwa Boduszyn i część sołectwa Baszki), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.18 MB]

Ikona pdfZałącznik Nr 6 (mapa obejmująca część sołectwa Niemce), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [608.25 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 7 (mapa obejmująca część sołectwa Dys i sołectwo Elizówka), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [999.45 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 8 (mapa obejmująca część sołectwa Dys, część sołectwa Boduszyn, część sołectwa Baszki i sołectwo Łagiewniki), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [713.04 KB]

Ikona docxFormularz zgłaszania uwag, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.68 KB]

Link do dokumentu źródłowego: 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2016-2020

 

Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś

 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niemce z siedzibą
    ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl;
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz na podstawie zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Niemce przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Niemce, w tym: dostawcy usług informatycznych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
  7. Ma Pani/Pan prawo: 
a)      żądać dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)      żądać sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
c)      żądać usunięcia danych osobowych;
d)      żądać ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)      w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
f)       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  RODO.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi rozpatrzenie uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Autor: Gmina Niemce
Powrót