Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie przedstawia herb gminy niemce
Opublikowane dn. 29-10-2020

Ankieta konsultacyjna dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Celem ankiety konsultacyjnej jest pozyskanie opinii na temat wyznaczonego w projekcie uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Niemce.

W celu zapoznania się z projektem uchwały prosimy kliknąć w link: https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=1563049

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 2473), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.

Z kolei, obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją ww. negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej (info@niemce.pl), pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Niemce, w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2020 r.  

Ikona docAnkieta konsultacyjna dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Niemce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [50.00 KB]

Ikona pdfAnkieta konsultacyjna dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Niemce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [283.05 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót