Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 12-11-2020

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 listopada 2020 r.

Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) informuje, że w dniu 7 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1972) wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono między innymi następujące zmiany:
 
I. Korzystanie z hoteli tylko dla podróżujących służbowo oraz korzystanie z hoteli robotniczych
 
Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:
  1. w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w PKD w podklasie 55.90.Z);
  2. dla gości: korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej; będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego; będących osobami wykonującymi zawód medyczny; będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.
Potwierdzeniem odpowiednio podróży albo zgrupowania i współzawodnictwa sportowego, albo wykonywania zawodu medycznego, albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego
świadczenia opieki zdrowotnej jest odpowiednio dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski związek sportowy, albo podmiot wykonujący działalność leczniczą, albo pisemne oświadczenie gościa.
 
II. Zamknięcie placówek kultury – kina, muzea, teatry, biblioteki
 
Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi
formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:
1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;
2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 
Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach polegające na zakazie:
  1. udostępniania zbiorów publiczności;
  2. organizacji wydarzeń z udziałem publiczności
– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 
Powyższy zakaz nie dotyczy:
  1. udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
  2. zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych ww. podmiotów.
Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności z wiązanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 
III. Zamknięcie sklepów w galeriach handlowych
 
Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2 ustanawia się zakaz:
  1. handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności; produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania; artykułów toaletowych; środków czystości; produktów leczniczych (w tym przez apteki lub punkty apteczne); wyrobów medycznych; środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; gazet lub książek; artykułów budowlanych lub artykułów remontowych; artykułów dla zwierząt domowych; usług telekomunikacyjnych; części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli; paliw;
  2. prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z); optycznych; medycznych; bankowych; pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek; ubezpieczeniowych; naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek; myjni samochodowych; ślusarskich; szewskich; krawieckich; pralniczych; gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
  3. prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.
 
IV. Handel w sklepach
 
W obiektach i placówkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż:
- 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży
lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2,
- 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży
lub świadczenia usług większej niż 100 m2.
 
V. Kościoły i związki wyznaniowe
 
Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:
 
a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub
dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
 
Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917
i 1931) pozostają bez zmian i są obowiązujące.
 
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót