Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 26-11-2020

Zawiadomienie o terminie XX Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zawiadamiam, że w dniu 04.12.2020 r. odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 12.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 04.12.2020 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad na XX Sesję Rady Gminy Niemce

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Niemce.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

5.      Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Niemce.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenie podatku rolnego na 2021 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niemce na 2021 rok.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce, w drodze bezprzetargowej.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności  przejazdu i przechodu.

16.  Przedstawienie informacji  Radzie Gminy Niemce z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

17.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemca oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych kryteriów.

18.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niemce
w roku szkolnym 2019/2020

19.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niemce.

20.  Informacje:

            - Przewodniczącego Rady Gminy.
            -  Wójta Gminy Niemce

21.  Wolne wnioski i zapytania.

22.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Niemce

Marek Podstawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót