Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 15-01-2021

Transport uprawnionych osób do punktów szczepień

W związku z rozpoczęciem rejestracji na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla seniorów powyżej 80. roku życia, Wójt Gminy Niemce informuje o możliwości zapewnienia transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

 

Zgłoszenia takiej potrzeby przyjmowane są pod numerami telefonów:

 • 729 884 488, 729 883 859, 81 756 15 50 w godzinach od 8.00 – 18.00

 • 729 885 159, 81 756 13 91, 81 756 67 00 w godzinach od 8.00 – 15.00

Uprawnionymi do pomocy w tym zakresie objęte zostaną osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

 • osób mających obiektywnie i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania

Osoby objęte taką pomocą nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

 

Zasady bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Pasażer

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe (rekomendowane maseczki).
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.
 3. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu.

Kierowca i obsługa pojazdu

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem jest uprawniony do niewpuszczenia do pojazdu osoby bez osłony ust i nosa oraz wyproszenia pasażera z pojazdu, który zdjął osłonę.

Przedsiębiorca

 1. Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:

  a) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno - ruchowej 

  b) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących

 2. Zapewnienie zachowania zasad bezpiecznego odstępu między pasażerami.
 3. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 4. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu.
 5. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 6. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 7. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 8. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien/ wywietrzników dachowych, podczas przerw w pracy pojazdu.
 9. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby, u której w trakcie transportu wystąpiły objawy chorobowe kompatybilne z COVID-19) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

Transport pacjenta leżącego

Transport pacjenta leżącego odbywa się za pośrednictwem transportu sanitarnego z zachowaniem ww. wytycznych i/lub innych wewnętrznych  procedur przewozowych.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót