Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna przedstawia herb gminy Niemce
Opublikowane dn. 28-01-2021

Konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wójt Gminy Niemce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2021 roku”.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o postanowienia art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 638). W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 28 stycznia 2021 r. do 18 lutego 2021 r. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, zgłaszającej udział w konsultacjach.

Uwagi do projektu należy zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza. Uwagi i opinie wnosi się na piśmie za pośrednictwem:

1.      poczty na adres – Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub

2.      faksu na nr /81/ 756 17 90 lub

3.      emaila: info@niemce.pl lub

4.      platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

5.      platformy e-Obywatel: https://obywatel.gov.pl/

6.      osobiście w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,

 

Ikona docProgram, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [12.01 KB]

Ikona docxFormularz konsultacji 2021, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.19 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót