Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 16-02-2021

Zawiadomienie o terminie XXII sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka zawiadamia, że w dniu 23.02.2021 r. odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 12.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 23.02.2021 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad na XXII Sesję Rady Gminy Niemce

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

4.      Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.

6.      Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce, w drodze bezprzetargowej.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy nowopowstałemu rondu.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ulicy Parkowej w Niemcach.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin – Krasienin- Kierzkówka – Przytoczno w zakresie budowy przejść dla pieszych oraz fragmentów chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 809 z drogą powiatową nr 2214L w m. Majdan Krasieniński’’.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. :,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych nr: 2227L, 2229L, 2231L, 1546L w zakresie zmian do stałej organizacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych’’.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawaniu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - ,,Aktywna tablica’’.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Niemce na 2021 rok.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na rok 2021’’.

19.   Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych za rok poprzedni.

20.  Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

21.  Wolne wnioski i zapytania.

22.  Zakończenie obrad.

23.  Zakończenie obrad.

Autor: Gmina Niemce
Powrót