Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ilustracyjna - tablica szkolna z cyframi literami i rysunkami
Opublikowane dn. 22-03-2021

Rekrutacja do kl. I SP na rok szkolny 2021/2022

Wójt Gminy Niemce informuje, że w związku z zakończonym terminem przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klasy pierwszej SP z obwodu szkoły, w dniu 23 marca 2021 r. (wtorek) rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej - na wolne miejsca w publicznych szkołach podstawowych. Lista Szkół oraz niezbędne informacje do kontaktu ze szkołami znajdują się poniżej.

 • Szkoła Podstawowa im. bł. bpa. Władysława Gorala  w Ciecierzynie,  https://zpociecierzyn.pl/ (obwód - Ciecierzyn, Baszki, Boduszyn, Dziuchów, Elizówka, Bystrzyca, Kol., Ludwinów, Łagiewniki, Swoboda) -  tel. 81 756-13-10, 81 756-37-67
 • Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich (obwód - Jakubowice Konińskie,, Jakubowice Konińskie Kol. Smugi od nr 1 do nr 21 – gmina Jastków)  http://www.spjakubowice.szkolna.net - tel. 81 501-21-21
 • Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie (obwód - Kawka, Krasienin, Krasienin Kol., Majdan Krasieniński, Osówka, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek Kol. od nr 1 do 18, Wola Krasienińska) www.zskrasienin.pl - tel. 81 756-64-64
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie (obwód - Nasutów, Nowy Staw, Stoczek Kol. nr 19 - 41) www.nasutowszkola.edupage.org - tel. 81 756-64-75
 • Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach (obwód - Niemce, Wola Niemiecka, Zalesie)  https://spniemce.edupage.org - tel. 81 756-15-94 , 81 756-17-28
 • Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej (obwód - Rudka Kozłowiecka) www.spfrudka.edupage.org - tel. 81 756-17-61

Terminy rekrutacji określa: załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 23.03.2021r. - do 31.03.2021r. (w godzinach pracy sekretariatu szkoły);
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu; rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo  oświatowe: od 1.04.2021r. do 12.04.2021r. ;
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 13.04.2021r. godz.12.00 -;
 • Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 13.04.2021r. do 15.04.2021 r. (w godzinach pracy sekretariatu szkoły);
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 16.04.2021 r. godz.12.00.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Zgodnie z art. 158 ust 6, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910  z późn. zm.)
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
 3. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców /prawnych opiekunów.
 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej.
 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 6. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły rodzice/prawni opiekunowie mają prawo złożyć za  pośrednictwem dyrektora szkoły skargę do sądu administracyjnego.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w UCHWALE NR XXVIII/265/2017 RADY GMINY NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Wniosek wraz załącznikami może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (1,2,3).  Wnioski dostępne będą do pobrania na stronie internetowej i w sekretariacie danej szkoły od 23.03.2021 r. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (DZ.U.2019 poz.1737).

Z uwagi na obecny stan epidemii w Polsce - mając na względzie ograniczenie niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem COVID 19 każda placówka na terenie Gminy Niemce zobowiązana jest do wprowadzenia takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego jednocześnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Konkretne informacje – procedury w tym zakresie uzyskacie Państwo wchodząc na stronę internetową danej placówki lub poprzez kontakt telefoniczny.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót