Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu napis ogłoszenie na tle budynku urzędu
Opublikowane dn. 31-03-2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Niemce ws. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Wójta Gminy Niemce dotyczące nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia.

Data ogłoszenia 2021-03-31

Treść

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEMCE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Niemce przy ulicy Lubelskiej 121 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Dys oraz w obrębie ewidencyjnym 21-Pryszczowa Góra, przeznaczonych do zbycia.

Treść Zarządzenia nr 46/2021

ZARZĄDZENIE NR 46/2021 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 30.03.2021 roku. W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.2020 r. poz.713 z póź. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia wyszczególnionych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz w którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce , a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie umieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ikona pdfZarządzenie Wójta Gminy Niemce nr 46/2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [34.25 KB]

Ikona xlsZałącznik Nr 1 - Dys, plik: Rozszerzenie: xls, Rozmiar: [35.50 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 1 - Dys, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [64.27 KB]

Ikona xlsZałącznik Nr 2 - Pryszczowa Góra, plik: Rozszerzenie: xls, Rozmiar: [35.00 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 2 - Pryszczowa Góra, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [56.58 KB]

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót