Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

na zdjęciu samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Opublikowane dn. 26-04-2021

Transport uprawnionych osób do punktów szczepień

Wójt Gminy Niemce przypomina, o możliwości zapewnienia transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Zgłoszenia takiej potrzeby przyjmowane są pod numerami telefonów:

 • 729 884 488, 729 883 859, 81 756 15 50 w godzinach od 8.00 – 18.00
 • 729 885 159, 81 756 13 91, 81 756 67 00 w godzinach od 8.00 – 15.00
 • 570 350 460 w godzinach pracy Urzędu Gminy – gminny koordynator ds. transportu

Uprawnionymi do pomocy w tym zakresie objęte zostaną osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień

Transport do punktu szczepień powinien być realizowany na obszarze danej gminy. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonane poza granicami danej gminy, transport może być realizowany, nie dalej niż:

 • 10 km od granic miasta na prawach powiatu
 • 20 km od granic pozostałych gmin

Osoby objęte taką pomocą nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

Zasady bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Pasażer

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe (rekomendowane maseczki).
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.
 3. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu.

Kierowca i obsługa pojazdu

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem jest uprawniony do niewpuszczenia do pojazdu osoby bez osłony ust i nosa oraz wyproszenia pasażera z pojazdu, który zdjął osłonę.

Przedsiębiorca

 1. Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:                                                                                                                                                                                                       a)      środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno - ruchowej

   

   b)      pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących

 2. Zapewnienie zachowania zasad bezpiecznego odstępu między pasażerami.
 3. Zapewnienie zachowania zasad bezpiecznego odstępu między pasażerami.
 4. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 5. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu.
 6. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 7. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 8. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien/ wywietrzników dachowych, podczas przerw w pracy pojazdu.
 9. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby, u której w trakcie transportu wystąpiły objawy chorobowe kompatybilne z COVID-19) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

Transport pacjenta leżącego

 

Transport pacjenta leżącego odbywa się za pośrednictwem transportu sanitarnego z zachowaniem ww. wytycznych i/lub innych wewnętrznych  procedur przewozowych.

Autor: Gmina Niemce
Powrót