Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 26-04-2021

Zawiadomienie o terminie XXV sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka zawiadamia, że w dniu 29.04.2021 r. odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 12.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad na XXV Sesję Rady Gminy Niemce:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Niemce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/224/2021 udzielenia Powiatu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych nr :2227L, 2229L,2231L,1546L
  w zakresie zmian do stałej organizacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych’’.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niemce do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Niemce i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niemce.
 14. Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.
Autor: Gmina Niemce
Powrót