Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika przedstawia dziecięce rysunki na szkolnej tablicy
Opublikowane dn. 05-05-2021

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE NA WOLNE MIEJSCA DO KL. I SP NA R. SZK. 2021/2022

Wójt Gminy Niemce informuje, że w terminie 06 - 11 maja 2021 r. rodzic/opiekun prawny może jeszcze złożyć wniosek w celu zapisania dziecka do kl. I szkoły podstawowej na r. szk. 2021/2022 - dotyczy kandydatów, zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, w tym zamieszkałych poza terenem Gminy Niemce.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz po przeprowadzeniu rekrutacji dysponują  jeszcze wolnymi miejscami. Lista Szkół oraz niezbędne informacje do kontaktu ze szkołami znajdują się poniżej. Z uwagi na obecny stan epidemii w Polsce COVID 19 każda placówka na terenie Gminy Niemce zobowiązana jest do przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Szczegółowe informacje – procedury w tym zakresie uzyskacie Państwo wchodząc na stronę internetową danej placówki lub poprzez kontakt telefoniczny.

 • Szkoła Podstawowa im. bł. bpa. Władysława Gorala  w Ciecierzynie,  https://zpociecierzyn.pl/ (obwód - Ciecierzyn, Baszki, Boduszyn, Dziuchów, Elizówka, Bystrzyca, Kol., Ludwinów, Łagiewniki, Swoboda) -  tel. 81 756-13-10, 81 756-37-67;
 • Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich (obwód - Jakubowice Konińskie,, Jakubowice Konińskie Kol. Smugi od nr 1 do nr 21 – gmina Jastków)  www.spjakubowice.szkolna.net - tel. 81 501-21-21;
 • Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie (obwód - Kawka, Krasienin, Krasienin Kol., Majdan Krasieniński,, Osówka, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek Kol. od nr 1 do 18, Wola Krasienińska) www.zskrasienin.pl - tel. 81 756-64-64;
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie (obwód - Nasutów, Nowy Staw, Stoczek Kol. nr 19 - 41) www.nasutowszkola.edupage.org - tel. 81 756-64-75;
 • Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej (obwód - Rudka Kozłowiecka) www.spfrudka.edupage.org - tel. 81 756-17-61.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

(dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły) - Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2021 r.:

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Zgodnie z art. 158 ust 6, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910  z późn. zm.)
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
 3. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców /prawnych opiekunów.
 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej.
 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 6. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły rodzice/prawni opiekunowie mają prawo złożyć za  pośrednictwem dyrektora szkoły skargę do sądu administracyjnego.
Autor: Gmina Niemce
Powrót