Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem inspekcja weterynaryjna powiatowy lekarz weterynarii w lublinie
Opublikowane dn. 11-05-2021

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje o ukazaniu się Dzienniku Urzędowym KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021r. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Powyższy akt prawny przewiduje wprowadzenie wzmocnionych środków i wymagań mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, jak też jasno określa część rozwiązań, które były do tej pory egzekwowane.

Załącznik II do wyżej zacytowanego rozporządzenia zawiera „Wzmocnione środki bioasekuracji dla zakładów, w których utrzymywane są świnie, znajdujących się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III”. Szczególnej uwadze jednak Powiatowy Lekarz Weterynarii poleca treści zawarte w pkt 2 załącznika.

Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są świnie, znajdujące się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w zainteresowanych państwach członkowskich w przypadku dozwolonych przemieszczeń poza te obszary, zapewniają stosowanie w zakładach, w których utrzymywane są świnie, następujących wzmocnionych środków bioasekuracji:

a) brak bezpośredniego lub pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami oraz co najmniej:

    (i) innymi utrzymywanymi świniami z innych zakładów;
    (ii) dzikimi świniami;

b) odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

c) mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

d) brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po polowaniu na dzikie świnie lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;

e) zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub środków transportu do zakładu, w tym do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

f) odpowiednie prowadzenie ewidencji osób i środków transportu mających dostęp do zakładu, w którym utrzymywane są świnie;

g) pomieszczenia i budynki zakładu, w którym utrzymywane są świnie, muszą:

    (i) być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym;
    (ii) umożliwiać mycie i odkażanie rąk;
    (iii) umożliwiać czyszczenie i odkażanie pomieszczeń;
    (iv) posiadać odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

h) posiadać ogrodzenia ochronne co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę;

i) musi istnieć plan bioasekuracji zatwierdzony przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego z uwzględnieniem profilu zakładu i ustawodawstwa krajowego; ten plan bioasekuracji obejmuje co najmniej:

    (i) ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla pracowników, właściwych dla typologii gospodarstw, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
    (ii) ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych dotyczących wprowadzania do zakładu nowych utrzymywanych świń;
    (iii) procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;
    (iv) przepisy dotyczące żywności dla personelu znajdującego się na miejscu oraz zakaz utrzymywania świń przez personel, tam gdzie jest to istotne i w stosownych przypadkach;
    (v) specjalny, powtarzający się program podnoszenia świadomości dla personelu w zakładzie;
    (vi) ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego rozdzielenia różnych jednostek epidemiologicznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń
          z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i innymi jednostkami;
    (vii) procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń lub budynków;
    (viii) audyt wewnętrzny lub samoocena w celu egzekwowania środków bioasekuracji.

Z posiadanych obecnie informacji wynika, że w pierwszej fazie, to jest do 31 października 2021 r. tak zwany „Plan bezpieczeństwa biologicznego" „zatwierdzony" przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe musi być wdrożony w gospodarstwach posiadających co najmniej jednego pracownika zewnętrznego. Dla pozostałych gospodarstw termin ten jest ustalony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Link do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r.:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0605&qid=1618493029234

Autor: Gmina Niemce
Powrót