Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 11-05-2021

Zawiadomienie o terminie XXVI sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.05.2021 r. odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 13.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad na XXVI Sesję Rady Gminy Niemce:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Niemce.

4.      Wysłuchanie informacji Komendanta Policji dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Niemce za 2020 r.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

6.      Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2020 r.

8.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce za 2020 r.

9.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Żłobka ,,Bajkowa Kraina w Niemcach za 2020 r.

10.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach za 2020 r.

11.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach za 2020 r.

12.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach za 2020 r.

13.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach za 2020 r.

14.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niemce za 2020 r.

- debata nad raportem o stanie gminy

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niemce z wykonania budżetu za 2020 r.

a)      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r.

b)      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

a)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

b)      opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce o wykonaniu budżetu za 2020 r.

c)      uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niemce za 2020 r.

d)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce

e)      wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce  w sprawie udzielenia absolutorium

f)       dyskusja

g)      głosowanie

18.  Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

19.  Wolne wnioski i zapytania.

20.  Zakończenie obrad.

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20000 mieszkańców – co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Marek Podstawka

Ikona pdfRaport o stanie Gminy Niemce za rok 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.23 MB]

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót