Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 13-05-2021

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego ws. grypy ptaków (HPAI)

Wojewoda Lubelski 6 maja 2021 r. wydał Rozporządzenie Nr 11 zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego.

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego
 
Na podstawie art. 46 ust.3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W rozporządzeniu Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1944) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 2- § 4 otrzymują brzmienie:
 
„§ 2. Zakazuje się organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi.
 
§ 3. Nakazuje się utrzymywanie gęsi w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.
 
§ 4. Jeżeli nie jest możliwe utrzymanie gęsi w sposób wskazany w § 3, w przypadku korzystania z wybiegów należy zachować następujące warunki:
 
1) wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony;
 
2) powierzchnia wybiegu powinna wynosić co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnych i maksymalnie 19 kg na 1 m2 dla młodych gęsi rzeźnych;
 
3) przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy przeszukać teren wybiegu i jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w odległości 250 m celem wykrycia zwłok lub konających dzikich ptaków;
 
4) teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi;
 
5) ściółka stosowana na wybiegu powinna być składowana w sposób skutecznie zabezpieczający przed dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe powinna być stosowana po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;
 
6) teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę odstraszaczy przed dzikimi ptakami;
 
7) wypuszczanie gęsi na wybieg powinno się odbywać w godzinach między 10 a 16;
 
8) zabronione jest pojenie i karmienie gęsi na wybiegu;
 
9) jeżeli na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne, należy uniemożliwić gęsiom dostęp do nich;
 
10) należy prowadzić codzienną dokumentacje z czynności prowadzonych w zakresie wymienionym w pkt 1-9, która powinna uwzględniać osoby odpowiedzialne za wdrażanie i weryfikację zasad bioasekuracji, informacje dotyczące rodzaju i ilości użytych środków dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych awariach i naprawach na terenie wybiegu, informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie wybiegu, zwłaszcza dotyczących wystąpienia objawów chorobowych lub upadków gęsi, gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikiego ptactwa”;
 
2) po § 4 dodaje się § 5 - § 8 w brzmieniu:
 
„§ 5. Zakazuje się stosowania zielonki w karmieniu gęsi.
 
§ 6. Nakazy i zakazy o których mowa w § 1 – 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa lubelskiego.
 
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.
 
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”.
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.
 
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
 
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka
 
 
UZASADNIENIE
 
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego zachodzi konieczność wdrożenia dodatkowych środków zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.
 
Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest bardzo zaraźliwą i zakaźną chorobą, na którą chorują wszystkie gatunki ptaków, podlega ona obowiązkowi zwalczania. Likwidacja choroby zależy od natychmiastowego podjęcia szeregu restrykcji związanych z ograniczeniem przemieszczeń zwierząt i ludzi oraz radykalnych kroków zmierzających do eliminacji zagrożenia, w tym chorych ptaków.
 
Straty związane z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wynikają z upadków i likwidacji chorego, zakażonego i podejrzanego o zakażenie drobiu oraz międzynarodowych restrykcji handlowych o charakterze zakazu handlu drobiem i produktami pochodzącymi od drobiu.
 
Mając na względzie powyższe, Główny Lekarz Weterynarii pismem nr WCHZZ.432.212.2021 z 30 kwietnia 2021 r. przekazał opracowane we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym- Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach wytyczne dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji na wybiegach dla gęsi, z poleceniem wdrożenia ww. zasad w formie zakazów i nakazów.
 
Ustanowienie rozporządzeniem Wojewody przedmiotowych zakazów i nakazów jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
 
Wydanie rozporządzenia ma na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się choroby wśród ptaków oraz ograniczenie ryzyka poniesienia finansowych strat gospodarczych w sektorze drobiarskim.
 
Tym samym wydanie rozporządzenia Wojewody Lubelskiego jest uzasadnione.
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót