Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia logo Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie
Opublikowane dn. 13-05-2021

Wsparcie przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie adresowana do przedsiębiorców, dotycząca możliwych form wsparcia realizowanych przez PUP w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Tarcza Antykryzysowa

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na działania związane z tarczą antykryzysową w 2021 roku pozyskał 6 244 833,00 zł.  Na dzień 5 maja 2021 roku zostało podpisanych 1844 umów na kwotę 5 544 951,24 zł, co stanowi 89% limitu. Ze wsparcia na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników skorzystało 51 pracodawców (56 umów) na kwotę 961 328,63 zł, 184 samozatrudnionych otrzymało środki na koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 1 047 720,00 zł. Pożyczkę otrzymało 43 mikroprzedsiębiorców  i 5 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 225 902,61 zł

Procentowy udział środków według żródeł    przyznanych na finansowanie tarczy antykryzysowej

 • Fundusz Pracy - 72,06%
 • POWER - 9,53%
 • RPO - 18,42%

Grafika przedstawia wykres procentowego udziału środków według źródeł przyznanych na finansowanie tarczy antykryzysowej

W ramach powyższego wsparcia wnioski można składać do 10.06.2021r., jednakże w przypadku  dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w związku z możliwością finansowania tylko do dnia 30.06.2021 wnioski złożone w maju mogą być na okres dwóch miesięcy, a w czerwcu na jeden miesiąc.

W ramach tarczy antykryzysowej w 2021 r. zostało rozszerzone przyznawanie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie wydanych rozporządzeń. Dotacje obecnie są udzielane mikro lub małemu przedsiębiorcy, który na dzień 30 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) 2007 był zgodny z jednym z 65 kodów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. zmienionym rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz których przychód z tej działalności uzyskany w miesięcy poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub a analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Przedsiębiorca do dnia 31.08. 2021 r. może ubiegać o udzielenie dotacji maksymalnie pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD rodzaju przeważającej działalności gospodarczej.

W ramach dotacji branżowej Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na dzień 05.05.2021 roku podpisał  662 umowy (w tym 503 na podstawie rozporządzenia) na łączną kwotę 3 310 000,00 zł. 

Wydatkowanie środków na działania w ramach tarczy antykryzysowej - stan na 05.05.2021r.

 • dotacje (art.15zze4) - 3 310 000,00 zł, 59,7%
 • koszty pr. dział. dla samozatrudnionych (art.15zzc) - 1 047 720,00, 18,9%
 • wynagrodzenia pracowników - przedsiębiorcy (art.15zzb) - 961 328,63 zł, 17,3%
 • pożyczki - przedsiębiorcy (art.15zzd) - 215 000,00 zł, 3,9%
 • pożyczki - organizacje pozarządowe (art.15zzda) - 10 902,61 zł, 0,2%

Grafika przedstawia wykres wydatkowanie środków na działania w ramach tarczy antykryzysowej - stan na 05.05.2021r.

O co można się ubiegać ?

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…, wprowadziła nowe formy pomocy oferowane przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, czy kościelnym osobom prawnym przez powiatowe urzędy pracy tj.:

 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia  COVID-19 (art. 15zzc).
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb).
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla organizacji pozarządowych (art. 15zze).
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)
 • Pożyczka ma pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd)
 • Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy (art. 15zzda)
 • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4)

Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót