Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ilustracyjna - tablica szkolna z cyframi literami i
Opublikowane dn. 31-05-2021

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJACE DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA R.SZK. 2021/2022

Wójt Gminy Niemce informuje, że w terminie 01- 10 czerwca 2021 r. rodzic/opiekun prawny może jeszcze złożyć wniosek w celu zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na r. szk. 2021/2022.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca będą prowadziły tylko te przedszkola/szkoły, które po przeprowadzeniu rekrutacji dysponują  jeszcze wolnymi miejscami. Lista placówek oraz niezbędne informacje do kontaktu znajdują się poniżej. Z uwagi na obecny stan epidemii w Polsce COVID 19 każda placówka na terenie Gminy Niemce zobowiązana jest do przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Szczegółowe informacje – procedury w tym zakresie uzyskacie Państwo wchodząc na stronę internetową danej placówki lub poprzez kontakt telefoniczny.

1)    Przedszkole Publiczne w Niemcach www.przedszkole.niemce.pl (dzieci 3-6 letnie), tel. 81 501-22-12;

2)    Oddział zamiejscowy w Nasutowie  Przedszkola w Dysie (dzieci 3-4 letnie) www.zpodys.edupage.org, tel. 81 756-13-14;

3)    Przedszkole w Ciecierzynie (dzieci 3-6 letnie)  https://zpociecierzyn.pl/ tel.: 81 756-37-67, 81 756 13-10;

4)    Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddziały przedszkolne (dzieci 3 - 6 letnie) www.zskrasienin.pl , tel. 81 756-64-64;

5)    Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddział przedszkolny (dzieci 5-6 letnie)www.nasutowszkola.edupage.org, tel. 81 756-64-75;

6)    Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej - oddział przedszkolny (dzieci 5-6 letnie)www.spfrudka.edupage.org , tel. 81 756-17-61;

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.).

W postępowaniu uzupelniającym biorą udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Niemce, które po raz pierwszy są zapisywane do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub dzieci, których rodzice nie złożyli deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu – w terminie określonym w ustawie:

 • urodzone w latach 2018-2015 (dzieci 3-4-5-6 letnie) 
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny (o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego o jeden rok decyduje dyrektor szkoły podstawowej publicznej w obwodzie, której mieszka dziecko na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną)

Rodzice dzieci urodzonych w 2019 r. mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola - po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat -  dopiero w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole posiada wolne miejsce.

Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w postępowaniu uzupełniającym. W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

Dokumenty:

Ikona pdfZarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 16 lutego 2021r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [511.38 KB]

 • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2021/2022, załącznik nr 1

Ikona pdfZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 28 stycznia 2021 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [493.98 KB]

 • Kryteria rekrutacji oraz wymagane dokumenty - Uchwała Nr XX/205/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

Ikona pdfUCHWAŁA NR XX/205/2020 RADY GMINY NIEMCE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.10 MB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XLIII/408/2018 RADY GMINY NIEMCE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [157.35 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY GMINY NIEMCE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [292.86 KB]

 

WAŻNE!

 • Postępowanie uzupełniające prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola/szkoły podstawowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (DZ.U.2019 poz.1737)
 • Wniosek w formie papierowej wraz załącznikami należy złożyć do każdej wskazanej w pkt. II wniosku placówki tj. pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.
 • Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ponadto Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • zwrócić się do Wójta gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają obowiązkowo, w terminie określonym w harmonogramie pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane (wyrażając wolę przyjęcia dziecka do przedszkola) - dzieci zakwalifikowane, których rodzice – nie potwierdzą woli zapisu – nie zostaną przyjęte do przedszkola/oddz. przedszkolnego !
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania uzupelniającego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola.
 • W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu uzupełniajacym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót