Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 28-06-2021

Ankieta – rewitalizacja w Gminie Niemce

Zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji* do włączenia się w przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021 – 2030 przez wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym problemów i zasobów obszaru rewitalizacji Gminy Niemce. Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzennego i środowiskowego Gminy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/203/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 04.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, obszar rewitalizacji Gminy Niemce stanowią:

Podobszar Iczęść sołectwa Niemce, ulice: Chmielna, Cicha, Kościelna, Lubelska, Ogrodowa, Topolowa, Parkowa, Różana, Szkolna, Zielona,

Podobszar IIczęść sołectwa Dys, ulice: Akacjowa, Bernatówka, Biskupa Wł. Gorala, Dolina Ciemięgi, Dworska, Gajowa, Jaśminowa, Klonowa, Lipowa, Lotników Polskich, Malinowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Samsonówka, Skowronkowa, Słoneczna, Topolowa, Wąwozowa, Zielona, Złota, Źródlana i sołectwo Elizówka,

Podobszar III – sołectwa Baszki i Łagiewniki,

Podobszar IV – sołectwo Nasutów.

Poprzez przygotowany specjalny formularz elektroniczny, mają Państwo możliwość wypełnienia ankiety w swoim domu - można wypełnić ją za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Link do ankiety:

 https://forms.gle/RuKzaspfJVey2CPP9 

Ankieta ma charakter anonimowy. Uzyskane dzięki badaniu informacje i Państwa opinie służyć będą opracowaniu programu rewitalizacji oraz pozwolą na podjęcie działań zmierzających do pozyskania Funduszy Europejskich na realizację przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji.

Ankietę wypełniać można do 4 lipca 2021 r.

Dziękujemy za  Państwa zaangażowanie i poświęcony na wypełnienie ankiety czas.

Krzysztof Urbaś

Wójt Gminy Niemce

 

*interesariusze rewitalizacjizgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2016 r. o rewitalizacji, to m.in.:

1.mieszkańcy  obszaru  rewitalizacji  oraz  właściciele,  użytkownicy  wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym  obszarze,  w tym  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty  mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2.mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3. podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy działalność gospodarczą;

4. podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Autor: Gmina Niemce
Powrót