Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 22-06-2021

Zawiadomienie o terminie XXVII sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.06.2021 r. odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28.06.2021 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad na XXVII Sesję Rady Gminy Niemce:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przejazdu i przechodu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemce w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2221L Ciecierzyn – Włóki w zakresie wykonani opaski bezpieczeństwa’’.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce.
 12. Informacje: Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy Niemce
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
Marek Podstawka

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót