Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

herb gminy
Opublikowane dn. 03-08-2021

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 28.07.2021r. o podjęciu Uchwały Nr XXIV/233/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021 – 2030

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1) oraz w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.), Wójt Gminy Niemce zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Niemce Uchwały Nr XXIV/233/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021 – 2030.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Niemce na lat 2021 – 2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XX/203/2020 Rady Gminy Niemce z dnia  04.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Niemce.

Dokument ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Gminny Program Rewitalizacji ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji, w którym prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji, charakteryzujący się szczególna koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Niemce, został wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej analizy. Analiza obejmowała negatywne zjawiska ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.

Ww uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Niemcach: https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=1620273, na stornie www.niemce.pl w zakładce „Aktualności” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.

Informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na ww. stronach i tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Wójt Gminy Niemce

/-/ Krzysztof Urbaś

 

 

Ikona pdfObwieszczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [53.26 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót