Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu budynek urzędu z napisem ogłoszenie
Opublikowane dn. 03-08-2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Niemce w sprawie przystąpienia Gminy Niemce do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2021-2030

Wójt Gminy Niemce informuje, o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Niemce Uchwały Nr XXIV/233/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021 – 2030.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Niemce na lat 2021 – 2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XX/203/2020 Rady Gminy Niemce z dnia  04.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Niemce. Obszar rewitalizacji Gminy Niemce składa się z podobszarów:

Podobszar I – obejmuje część sołectwa Niemce, ulice: Chmielna, Cicha, Kościelna, Lubelska, Ogrodowa, Topolowa, Parkowa, Różana, Szkolna, Zielona,

Podobszar II – obejmuje 2 jednostki urbanistyczne, część sołectwa Dys, ulice: Akacjowa, Bernatówka, Biskupa Wł. Gorala, Dolina Ciemięgi, Dworska, Gajowa, Jaśminowa, Klonowa, Lipowa, Lotników Polskich, Malinowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Samsonówka, Słoneczna, Toplowa, Wąwozowa, Zielona, Złota, Źródlana oraz sołectwo Elizówka w południowej części gminy Niemce,

Podobszar III – obejmuje 2 jednostki urbanistyczne, sołectwo Baszki i Łagiewniki w południowo – wschodniej części gminy Niemce,

Podobszar IV – obejmuje 1 sołectwo Nasutów, w północnej części gminy Niemce.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Interesariuszami rewitalizacji, są w szczególności:

  1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego
  2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
  3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  6. organy władzy publicznej;
  7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na ww. stronach i tablicy ogłoszeń. W trakcie konsultacji społecznych interesariusze będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Wójt Gminy Niemce

 

Ikona pdfOgłoszenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [68.74 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót