Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 05-08-2021

Ankieta – rewitalizacja w Gminie Niemce

Zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji* do włączenia się w przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021 – 2030 przez wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym problemów i zasobów obszaru rewitalizacji Gminy Niemce. Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzennego i środowiskowego Gminy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/203/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 04.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, obszar rewitalizacji Gminy Niemce stanowią:

Podobszar I – część sołectwa Niemce, ulice: Chmielna, Cicha, Kościelna, Lubelska, Ogrodowa, Topolowa, Parkowa, Różana, Szkolna, Zielona,

Podobszar II – część sołectwa Dys, ulice: Akacjowa, Bernatówka, Biskupa Wł. Gorala, Dolina Ciemięgi, Dworska, Gajowa, Jaśminowa, Klonowa, Lipowa, Lotników Polskich, Malinowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Samsonówka, Skowronkowa, Słoneczna, Topolowa, Wąwozowa, Zielona, Złota, Źródlana i sołectwo Elizówka,

Podobszar III – sołectwa Baszki i Łagiewniki,

Podobszar IV – sołectwo Nasutów.

Poprzez przygotowany specjalny formularz elektroniczny, mają Państwo możliwość wypełnienia ankiety w swoim domu - można wypełnić ją za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Link do ankiety:

https://forms.gle/RuKzaspfJVey2CPP9

 

Ankieta ma charakter anonimowy. Uzyskane dzięki badaniu informacje i Państwa opinie służyć będą opracowaniu programu rewitalizacji oraz pozwolą na podjęcie działań zmierzających do pozyskania Funduszy Europejskich na realizację przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji.

Ankietę wypełniać można do 27 sierpnia 2021 r.

Dziękujemy za  Państwa zaangażowanie i poświęcony na wypełnienie ankiety czas.

Krzysztof Urbaś

Wójt Gminy Niemce

 

*interesariusze rewitalizacji – zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2016 r. o rewitalizacji, to m.in.:

1.mieszkańcy  obszaru  rewitalizacji  oraz  właściciele,  użytkownicy  wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym  obszarze,  w tym  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty  mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2.mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3. podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy działalność gospodarczą;

4. podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót