Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 21-10-2021

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021-2030

Szanowni Państwo, uchwałą Nr XX/203/2020 Rady Gminy Niemce z 04 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Gminy Niemce obszar rewitalizacji.

Obejmuje on 4 podobszary:

 • Podobszar I obejmuje 1 jednostkę urbanistyczną, część sołectwa Niemce, tj. ulice : Chmielna, Cicha, Kościelna, Lubelska, Ogrodowa, Topolowa, Parkowa, Różana, Szkolna, Zielona,
 • Podobszar II obejmuje 2 jednostki urbanistyczne, część sołectwa Dys, tj. ulice:  Akacjowa, Bernatówka, Biskupa, Wł. Gorala, Dolina Ciemięgi, Dworska, Gajowa, oraz sołectwo Elizówka,
 • Podobszar III obejmuje sołectwa Baszki i Łagiewniki,
 • Podobszar IV obejmuje sołectwo Nasutów.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Niemce Uchwały Nr XXIV/233/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021 – 2030 w terminie 21.10.2021r. – 10.11.2021r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021-2030.

Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:

 • osób fizycznych,
 • instytucji publicznych,
 • organizacji pozarządowych, kół, klubów,
 • podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Zgłaszane przedsięwzięcia:

 • powinny być zlokalizowane na  terenie obszaru rewitalizacji Gminy Niemce,
 • powinny być kompleksowe i przekrojowe -  przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie.

Uchwała Nr XX/203/2020 Rady Gminy Niemce z 04 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz w wersji elektronicznej dostępne są na stronie Gminy Niemce (https://www.niemce.pl/)  Biuletynu Informacji Publicznej (https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 ) oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Wypełniony formularz, w terminie od 21.10.2021 r. do 10.11.2021 r. można złożyć:

 • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: info@niemce.pl
 • papierowo przez przesłanie pocztą na adres Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”,
 • papierowo poprzez złożenie w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, Niemce w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA” , ww wyznaczonym wyżej terminie.

Uwaga!

Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2021 – 2030 nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce na lata 2021-2030.

Ikona pdfZarządzenie nr 158 ws. naboru przedsięwzięć, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [116.37 KB]

Ikona pdfRegulamin naboru, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [148.80 KB]

Ikona pdfZarządzenie nr 130 ws. powołania zespołu zadaniowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [117.90 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2 - Formularz, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.61 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 3 - Karta oceny przedsięwzięć, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [189.52 KB]

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót