Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

wycinek planu
Opublikowane dn. 25-10-2021

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

W związku z naborem wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR prowadzonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Niemce ogłasza nabór zgłoszeń dla osób zainteresowanych projektem.

W ramach grantu możliwy jest zakup n/w sprzętu komputerowego:

  • komputera stacjonarnego lub laptopa -  koszt maksymalny 3 500zł;
  • tabletu - koszt maksymalnie 1 500 zł;
  • w ramach grantu możliwy jest również zakup niezbędnych akcesoriów i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami – w takim przypadku niezbędne będzie zamieszczenie w oświadczeniu o wyborze sprzętu stosownych informacji oraz uzasadnienia.

Zakup sprzętu komputerowego dokonywany będzie przez Gminę Niemce, następnie zostanie on przekazany do rodzin, które zostaną zakwalifikowane do projektu.

Wniosek o grant składany będzie przez Gminę Niemce na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź pełnoletnich uczniów szkół średnich.

Dokumenty zgłoszeniowe (tj. oświadczenia o udziale w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyborze sprzętu) można składać w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, w terminie od 26 października 2021r. do 3 listopada 2021r. w dniach i godzinach pracy urzędu (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30).

 

Prosimy uważnie czytać oświadczenia i rzetelnie je wypełniać. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  1. dziecko zamieszkuje Gminę Niemce (w sytuacji, gdy dziecko zamieszkuje inną gminę niż Gmina Niemce, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka, gdyż oświadczenia składa się do upoważnionego urzędu gminy wg miejsca zamieszkania),
  2. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR;
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz w roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga:

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Gminy Niemce, kwota przyznana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego nie wystarczy do objęcia wsparciem wszystkich wnioskujących, kryterium decydującym na podstawie którego dokonamy wyboru, będzie kolejność zgłoszeń wniosków do Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Niemce.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę; lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  3. Oświadczenie o wyborze sprzętu;
  4. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć.

 

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

 

logotyp

 

 

 

Ikona docxOświadczenie o wyborze sprzętu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [74.10 KB]

Ikona docOświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły średniej, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [154.50 KB]

Ikona docOświadczenie rodzica lub opiekuna , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [154.50 KB]

Ikona docxZgoda na przetwarzanie danych osobowych , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.39 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót